Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 29.12.2016. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Gulbenē, Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00.

Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

 

Saistošo noteikumu projekti 29.12.2016. domes sēdei:

Budžeta grozījumi

Saistošie noteikumi

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību” izdošanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību ”Latvijas Samariešu apvienība”.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9. Par Galgauskas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

10. Par Druvienas pamatskolas Attīstības plāna 2016./2017.-2018./2019.mācību gadam saskaņošanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

11. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.28 „Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” izdošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, .Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

17. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par atteikumu iegādāties dzīvokļa īpašumu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par Gulbenes 2. vidusskolas sporta laukuma pārbūvi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23. Par siltumenerģijas piegādes līguma termiņu Lizuma pagastā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par dalību projektā „Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par dalību projektā „Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu “Gulbenes nami”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.29 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” izdošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par Gulbenes novada domes, domes administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par grozījumiem Gulbenes novada bāriņtiesas nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,44.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,45.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,50.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29. oktobra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24,54.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par Gulbenes novada pašvaldības dibināto un finansēto vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu administrācijas darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par atalgojumu Gulbenes novadu vēlēšanu komisijas un iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem 2017.gada pašvaldības vēlēšanu organizēšanā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par aizņēmumu Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par likvidētas komercsabiedrības komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par zemes nomas maksas parādu izslēgšanu no uzskaites.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48. Par zemes nomas maksas, īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kas mazāki par 15,00 EUR.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

52. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

53.Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Apinītim.

ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

54. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

55. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldībā”.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

56. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no uzskaites.

57. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra protokola Nr.14 lēmuma 39.§ 2.punktā “Par debitoru parādu norakstīšanu”.

58. Par Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.

59. Par Gulbenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu atbrīvošanu.

60. Par Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.

61. Par Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.

62. Par Gulbenes novada Rankas bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.

63. Par Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas priekšsēdētājas, priekšsēdētājas vietnieces un locekļu atbrīvošanu.