18.01.2017. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde Ābeļu  ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 15.00.

Darba kārtība

1. Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

2. Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

3. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

4. Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.

5. Par Stāķu pamatskolas Attīstības plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu.

6. Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2017./2018.mācību gadā.

7. Par projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” iesniegšanu ERASMUS+ programmā.

Turpinājumā izbraukums uz Stāmerienas pamatskolu: skolas direktores Ineses Sockas informācija par iestādes darba aktualitātēm un tālākajām attīstības perspektīvām.