18.01.2017. Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde Ābeļu  ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1.            Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”” izdošanu.

2.            Par nedzīvojamo telpu nomu.

3.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4.            Par zemes gabalu iznomāšanu.

5.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

6.            Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

7.            Par Stāmerienas pils balkona pārbūvi.

8.            Par Sarkanās pils jumta pārbūvi.

9.            Par projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” iesniegšanu ERASMUS+ programmā.

10.          Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.

11.          Par projekta „Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

12.          Par projekta „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

13.          Par projekta „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

14.          Par projekta „Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

15.          Par projekta „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

16.          Par projekta „Ceļa posma Pamatskola – Jaunauziņas – Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

17.          Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

18.          Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

19.          Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.

20.          Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

21.          Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

22.          Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

23.          Par adresēm un nosaukumiem.

24.          Par Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmuma “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā” (protokols nr17. 41.§.) atcelšanu.

25.          Par nekustamā īpašuma ceturtās izsoles rezultātu, piektās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

26.          Par pašvaldības automašīnas nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļai.

27.          Par zemes gabala lietošanas mērķi.

28.          Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.