Drukāt

19.01.2017. Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde Ābeļu  ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1.            Par grozījumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā

2.            Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā

3.            Par grozījumiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā

4.            Par grozījumiem Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā

5.            Par grozījumiem Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā

6.            Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

7.            Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

8.            Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

9.            Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

10.          Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam

11.          Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai

12.          Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai Vidus ielā 7, Gulbenē ” īstenošanai

13.          Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”

14.          Par aizņēmuma ņemšanu sociālo programmu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai „Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā” īstenošanai

15.          Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”

16.          Par projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” iesniegšanu ERASMUS+ programmā

17.          Par Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu “Help!” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

18.          Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu)

             saraksta precizēšanu

19.          Par projekta „Ceļa posma Litenes stacija–Sopuļi–Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi–Monte–betona tilts pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

20.          Par projekta „Ceļa posma Mālukalns-Lejnieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

21.          Par projekta „Ceļa posma Pamatskola–Jaunauziņas–Ceplīši, Jaunauziņas-Attīrīšanas pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

22.          Par projekta „Ceļa posma Pogupe-Medņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

23.          Par projekta „Ceļa posma Ranka–Rankas stacija pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

24.          Par projekta „Ceļa posma Stukmaņi–Jaunasarupji-Roznieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu

25.          Par pilnvarojumu Gulbenes novada pašvaldības pārvalžu vadītājiem

26.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

27.          Par īres maksas parāda izslēgšanu no uzskaites

28.          Par likvidētas komercsabiedrības zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites

29.          Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

30.          Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 11.februāra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu” (protokols Nr.3, 2.§)

31.          Par Sarkanās pils jumta pārbūvi

32.          Par Stāmerienas pils balkona pārbūvi

33.          Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes reorganizāciju

34.          Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes reorganizāciju