sabaps1701 Noslēgusies Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Lai ar dokumentiem iepazīstinātu iedzīvotājus un skaidrotu tajos iekļauto informāciju, mēneša garumā uz visām pārvaldēm devās Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti. Par aktuālo stāsta Dace Kurša, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja.

Kas 1.redakcijā ir vissvarīgākais - kas saistošs un kas jāzina iedzīvotājiem?

Iedzīvotājiem kartogrāfiskajā materiālā (https://geolatvija.lv ) iesakām pievērst uzmanība sava īpašuma teritorijas funkcionālajam zonējumam un tajā atļauto izmantošanu, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Šie noteikumi attiecas uz visa novada administratīvo teritoriju, un to prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, pārbūvi, konservāciju vai nojaukšanu.

Par ko visvairāk interesējas iedzīvotāji?

Visvairāk iedzīvotāji tomēr interesējas par saviem īpašumiem, kā arī sniedz priekšlikumus par teritorijas plānojumā noteikto funkcionālā zonējuma maiņu. Ir priekšlikumi arī par pagastu centros noteikto zonējumu. Viedokļi ir ļoti dažādi ne tikai vienā pagastā, bet arī skatoties pagastu griezumā. Vieni vēlas, lai ciemā būtu vairāk apbūves teritoriju, citi pretēji, tāpat dalās domas par ražošanas teritorijām. Par pamatu, izstrādājot šos dokumentus, jāņem vērā ministru kabineta noteikumi, kuros jau ir noteikti dažādi parametri un nosacījumi, kurus nevar ignorēt.

Kādas būs tālākās rīcības?

Tālāk sekos publiskās apspriešanas rezultātu (iesniegumu, priekšlikumu) apkopošana un izskatīšana darba grupas sanāksmē un tās protokola izskatīšana novada domes sēdē. Pēc tam tiks izstrādāta teritorijas plānojuma pilnveidotā 2. redakcija, kam sekos pilnveidotās teritorijas plānojuma 2. redakcijas publiskā apspriešana ( ne mazāk kā 3 nedēļas). Un atkal publiskās apspriešanas rezultātu un publiskās sanāksmes protokola izskatīšana novada domes sēdē un beigās lēmuma pieņemšana par teritorijas plānojuma apstiprināšanu ar saistošo noteikumu izdošanu, kas pēc mūsu plānotā varētu notikt laikā no septembra līdz decembrim. Plānojuma apstiprināšanas laiks lielā mērā ir atkarīgs no institūciju sniegto atzinumu termiņiem un informācijas tajos, kā arī Ministru kabineta noteikumos noteiktās kārtības.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste