Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis ir apstiprinājis 26.01.2017. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 9.00. Gulbenes novada domes sēdes ir atklātas.

26.01.2017. domes sēdē izskatāmo saistošo noteikumu projekti datnēs:

Struktura_26_01_2017.pdf

170126e-pastam.doc

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Stāķu pamatskolas Attīstības plāna 2017.-2019.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

8. Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2017./2018.mācību gadā

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

9. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”” izdošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par Stāmerienas pils balkona pārbūvi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

16. Par Sarkanās pils jumta pārbūvi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

17. Par projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” iesniegšanu ERASMUS+ programmā.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

18. Par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

19. Par projekta „Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

20. Par projekta „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par projekta „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par projekta „Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23. Par projekta „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24. Par projekta „Ceļa posma Pamatskola – Jaunauziņas – Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve” iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par nekustamā īpašuma ceturtās izsoles rezultātu, piektās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par pašvaldības automašīnas nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona Gulbenes daļai.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35. Par grozījumiem Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par grozījumiem Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par grozījumiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par grozījumiem Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par grozījumiem Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par aizņēmuma ņemšanu izglītības iestāžu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai Vidus ielā 7, Gulbenē ” īstenošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei”.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

48. Par aizņēmuma ņemšanu sociālo programmu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai „Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā” īstenošanai.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

49. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana”.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

50. Par Strukturētā dialoga: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu “Help!” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

51. Par pilnvarojumu Gulbenes novada pašvaldības pārvalžu vadītājiem.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

52. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

53. Par īres maksas parāda izslēgšanu no uzskaites.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

54. Par likvidētas komercsabiedrības zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

55. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

56. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 11.februāra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu” (protokols Nr.3, 2.§).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

57. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes reorganizāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

58. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes reorganizāciju.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

59. Par Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes reorganizāciju .

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

60. Par grozījumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

61. Par Goda diploma piešķiršanu.

ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

62. Par platības precizēšanu

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

63. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

64. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs