26.01.2017. notika Gulbenes novada domes sēde, kurā izskatīja 69 darba kārtības jautājumus.

 • Nolemts piešķirt novada pašvaldības Goda diplomu horeogrāfam, deju meistaram Kārlim Ventam par ieguldījumu novada kultūras dzīvē un latviskās dejas tradīciju kopšanu.
 • Saistībā ar darbinieku maiņu veikti grozījumi 11.02.2015. lēmumā par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
 • Nolemts apstiprināt Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikumu; ar tā stāšanos spēkā tiek atzīts par spēku zaudējušu Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes nolikums. Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra juridiskā adrese ir „Brīnumi”, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads.
 • Izskatot Irēnas Libekas iesniegumu pieņemt lēmums atbrīvot Irēnu Libeku no Gulbenes 2.pirmssskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītājas amata no 2017.gada 19.februāra (pēdējā darba diena).

Saistošie noteikumi

Nolemts izdot saistošos noteikumus:

 • Grozījumi Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums”,
 • Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.

Nolemts precizēt saistošos noteikumus

 • Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldībā”,
 • Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Īpašuma nodošana bez atlīdzības

 • Bez atlīdzības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļai tiks nodota automašīna OPEL ZAFIRA (valsts reģistrācijas numurs GA712, VIN W0L0AHM756G100081) ar bilances vērtību 675,00 EUR.
 • Pieņemts lēmums nodot bez atlīdzības valstij nekustamo īpašumu Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Cīrulīši”.

Pārvaldes

 • Gulbenes novada pārvalžu vadītāji tiek pilnvaroti sagatavot un nosūtīt atgādinājuma vēstules par nekustamā īpašuma nodokļa parādu esamību.
 • Tiek likvidēta Druvienas pagasta pārvaldes struktūrvienība - tautas nams “Silmaču muzejs”, tā funkcijas nododot Druvienas kultūras namam.
 • Tiek likvidēta Tirzas pagasta pārvaldes struktūrvienība - Tirzas ambulance.
 • Jaungulbenes pagasta pārvaldei tiek izveidota jauna struktūrvienība - Jaungulbenes sporta bāze.

Saistībā ar Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju un organizatoriskām izmaiņām apstiprināti grozījumi iestāžu nolikumos:

 • Daukstu pagasta pārvaldes nolikumā,
 • Druvienas pagasta pārvaldes nolikumā,
 • Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā,
 • Līgo pagasta pārvaldes nolikumā,
 • Tirzas pagasta pārvaldes nolikumā,
 • Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā.

Pašvaldības atbalsts dzīvokļu jautājumu risināšanā

Dome atbalstīja 11 personu reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, 1 personai nolēma izīrēt dzīvojamo telpu, 48 personām nolemts pagarināt īres līgumu, 2 – nepagarināt, tiks noslēgti 3 jauni līgumi, 1 personai tiks pārformēts telpas īres līgums, 6 personas nolemts izslēgt no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra. Pēc personas iesnieguma pieņemts lēmums par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.

Zeme, nekustamais īpašums

 • Izskatīti 10 iesniegumi un pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 • Pieņemti 6 lēmumi saistībā ar adresēm un nosaukumiem.
 • Pieņemti 3 lēmumi saistībā ar zemes gabala lietošanas mērķi.
 • Izskatot SIA “Metrum” iesniegumus, pieņemti lēmumi par platību precizēšanu.

Pašvaldības nekustamo īpašumu noma

 • Līdz 31.12.2019. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” tiks iznomāti 46,8 m2, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Biedrības nams”, Tirzā. Nomas maksa 58,73 EUR (bez PVN) mēnesī.
 • 6 personām nolemts pārtraukt zemes nomas līgumu.
 • Izskatīti un atbalstīti 36 iesniegumi par zemes gabalu nomu.
 • Tiks organizēta nekustamā īpašuma „Akācijas” garāžu “Veckalēji” Lizuma pagastā nomas izsole.

Izsoles, atsavināšana

Tiks rīkota pirmā izsole īpašumiem

 • “Mežameiši 1” Stāmerienas pagastā, sākumcena 4000 EUR,
 • “Zvaigžņu iela 17” Gulbenē, sākumcena 4500 EUR,
 • “Spāres” Rankas pagastā, sākumcena 21500 EUR,
 • “Spārīte 63” Beļavas pagastā, sākumcena 1300 EUR.

Tiks rīkota trešā izsole īpašumam “Mežogas” Stāmerienas pagastā, sākumcena – 19800 EUR.

Piektā izsole tiks rīkota īpašumam “Pamati 1” Jaungulbenes pagastā, sākumcena 4500 EUR.

Apstiprināti divu notikušo izsoļu rezultāti. Pirkuma līgums tiks slēgts par īpašumiem “Vienības iela 6” Beļavas pagastā un “Gatves-15” Druvienas pagastā.

Tiks nodots atsavināšanai Līkā iela 25A – 8, Gulbenē, un “Purenes” Litenes pagastā.

Apstiprināta nosacītā cena un tiks organizētas izsoles īpašumiem:

 • Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 4”, 800 EUR,
 • “Gatves 5”-12 Rankā, 2800 EUR,
 • “Šķieneri 2”-5 Stradu pagastā, 3300 EUR.

Ar izglītības jomu saistītie lēmumi

Apstiprināts Stāķu pamatskolas attīstības plāns 2017. - 2019.gadam.

Noteikts, ka 2017./2018.mācību gadā Gulbenes sākumskolā (līdz reorganizācijai “Gulbenes vidusskola”) tiks veidoti trīs 1.klašu komplekti, Gulbenes 2.vidusskolā – divi 1.klašu komplekti.

Pieņemti lēmumi par finansējuma sadali:

 • par mērķdotācijas sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam,
 • par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam,
 • par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam,
 • par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.

Apstiprināti noteikumi „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai”.

Dome atbalsta projektu “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā”, nodrošinot priekšfinansējumu 2102,80 EUR.

Infrastruktūras uzlabošana

Nolemts ņemt aizņēmumu Lizuma vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai - 15 683 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu projekta „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūves būvprojekta izstrāde” īstenošanai - 11 459, 00 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai Vidus ielā 7, Gulbenē ” īstenošanai - 23 944,00 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu projektam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objekta Gulbenes 2.vidusskola pārbūvei” - 28 187,00 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu projektam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana” - 107 217,00 EUR.

Atbalsts citiem projektiem

Nolemts atbalstīt Stāmerienas pils balkona pārbūvi. Tiks sagatavots un iesniegts projekta pieteikums finansējuma piesaistei.

Nolemts atbalstīt Sarkanās pils Gulbenē jumta pārbūvi.

Pieņemts lēmums par Gulbenes novadā esošo uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu (ceļu posmu) saraksta precizēšanu.

Nolemts atbalstīt projektus ceļu posmu pārbūvei:

 • „Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve”, līdzfinansējums 8 667,05 EUR,
 • „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve”, līdzfinansējums 38320,13 EUR,
 • „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve”, līdzfinansējums 24 187,33 EUR,
 • „Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve”, līdzfinansējums 6 683,70 EUR,
 • „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūve”, līdzfinansējums 17 172,80 EUR,
 • „Ceļa posma Pamatskola – Jaunauziņas – Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve”, 6 328,79 EUR līdzfinansējums.

Nolemts ņemt aizņēmumu sociālo programmu investīciju projekta „Būvprojekta izstrāde ēkai „Jaungulbenes alejas”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā” īstenošanai - 23 649,00 EUR.

Nolemts atbalstīt Gulbenes novada domes dalību “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā ar mērķi iesaistīt jauniešus jaunatnes politikas stratēģijas izstrādāšanā, garantēt priekšfinansējumu 20 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Saistībā ar brīvprātīgā darba projektu “Let it be” nolemts organizēt nomas objekta piedāvājumu atlasi. Iespējamie varianti nepieciešamajām dzīvojamajām telpām:

1)            viens trīsistabu dzīvoklis vai;

2)            viens divistabu dzīvoklis un viens vienistabu dzīvoklis vai;

3)            trīs vienistabu dzīvokļi.

Parādi

Pieņemti lēmumi saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, par īres maksas parāda izslēgšanu no uzskaites, par likvidētas komercsabiedrības zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites.