Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase dzīvojamajām telpām trīs personām (brīvprātīgajiem jauniešiem no Itālijas un Portugāles) programmas Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Let it be”, līguma Nr. 2016-3-LV02-KA105-001345, ietvaros.

                Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada domē, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 315.kabinetā, līdz 2017.gada 24.februārim plkst.14:00.

                Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, e-pasts: , tālr. 28742807.

                Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 25.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.