06.02.2017. Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Sākums plkst. 13.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtības apstiprināšanu.

2. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

3. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Vides aizsardzības komisijas sastāvā.

4. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.__ „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu.

5. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.