Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis apstiprinājis 09.02.2017. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti 09.02.2017.domes sēdei datnēs:

09_02_2017_budzets_sedei.xlsx

e-pastam.doc

Darba kārtības projekts

1. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtības apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas, novada domes priekšsēdētājs
2. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 „Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas, novada domes priekšsēdētājs
3. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā
ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas, novada domes priekšsēdētājs
4. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” izdošanu
ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas, novada domes priekšsēdētājs
5. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas, novada domes priekšsēdētājs
6. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novadā
ZIŅO: A.Caunītis – novada domes priekšsēdētāja vietnieks
7. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.28 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu.
ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs