09.02.2017. notika Gulbenes novada domes sēde, kurā izskatīti 8 darba kārtības jautājumi.

Netika pieņemts lēmums par noteikumu ”Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība” apstiprināšanu. Spēkā paliek 2014.gada 18.decembrī apstiprinātie noteikumi.

Pieņemts lēmums noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā 11,43 EUR (bez PVN) par vienu kubikmetru.

Pieņemti lēmumi par Vides aizsardzības jautājumu komisiju – turpmāk komisijā strādās 6 cilvēki (iepriekš 5), papildu ievēlēts deputāts Gunārs Ciglis.

Izskatot divus iesniegumus, pieņemts lēmums par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

Pieņemts lēmums personai izīrēt pagaidu dzīvojamo platību.

Saistošie noteikumi

  • Precizēti saistošie noteikumi “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša nepabūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”.
  • Pieņemts lēmums izdot saistošos noteikumus “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.