15.02.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1.            Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmās redakcijas un vides pārskata projekta pilnveidošanu.

2.            Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

3.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4.            Par zemes gabalu iznomāšanu.

5.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

6.            Par adresēm un nosaukumiem.

7.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 23.janvāra noteikumos Nr.1 „Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” (protokols Nr.2, 38.§).

8.            Par zemes gabala lietošanas mērķi.

9.            Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

10.          Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.

11.          Par nedzīvojamo telpu nomu.