23.02.2017. Gulbenes novada domes sēdē tika izskatīti 39 darba kārtības jautājumi.

  • Izskatot iedzīvotāju iesniegumus, tika lemts par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
  • Pieņemts lēmums pilnveidot Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pirmo redakciju un vides pārskata projektu, atbilstoši publisko apspriešanu laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.
  • Tiks veikti grozījumi noteikumos “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā”.
  • Biedrības “Dēms” projekta „Kuš! Zāle aug!” apstiprināšanas gadījumā Gulbenes novada dome garantē līdzfinansējumu līdz 1 300,00 EUR.

 

Ar izglītības iestāžu darbu saistīti jautājumi

Apstiprināts Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darba grafiks 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam.

Apstiprināts Druvienas pamatskolas nolikums.

Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības vispārējas izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadale no pašvaldības budžeta.

Noteikta ēdināšanas maksa vispārējās izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība.

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR
1. Brokastis porcija 0,30
2. Pusdienas porcija 0,95
3. Launags porcija 0,35
4. Vakariņas porcija 0,40
5. Darbinieku ēdināšana porcija 1,10
6. Pirmsskolas izglītības programmas audzēknis, pusdienas porcija 0,60
7. Pirmsskolas izglītības programmas audzēknis, divas ēdienreizes diena 0,85
8. Pirmsskolas izglītības programmas audzēknis, trīs ēdienreizes diena 1,20
9. Pirmsskolas izglītības programmas audzēknis, četras ēdienreizes diena 1,35

Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, izglītības iestāžu sniegtie ēdināšanas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības neapliekamie pakalpojumi.

Nolemts maksu par viena bērna uzturēšanu Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs noteikt kā maksu par ēdināšanu šādā apmērā:

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,EUR
1. Ja audzēknis apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi nepilnu dienu (1 ēdienreize) diena 0,85
2. Ja audzēknis apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi nepilnu dienu (2 ēdienreizes) diena 1,20
3.

Ja audzēknis apmeklē dienas pirmsskolas izglītības iestādi

(3 ēdienreizes)

diena 1,65
4.

Ja audzēknis apmeklē diennakts pirmsskolas izglītības iestādi

(4 ēdienreizes)

diena 1,95

Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 11.punktu, pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie bērnu uzturēšanas un pirmsskolas izglītības pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības neapliekamie pakalpojumi.

 

Personu iesniegumi par nekustamo īpašumu

  • Atbalstīti personu iesniegumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
  • Atbalstīts iesniegums par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu – no lauksaimniecības un mežsaimniecības.
  • Apstiprināti iesniegtie zemes ierīcības projekti.

 

Lēmumi par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

Noteikta maksa par Druvienas sporta zāles telpu nomu – 0.029 EUR stundā par 1 m2.

Apstiprināta objekta “Mālmuiža” Lejasciema pagastā nomas tiesību izsoles kārtība.

Pieņemti lēmumi saistībā ar pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu.

Nolemts mainīt Gulbīša vidusskolas adresi uz “Gulbīša pamatskola”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Līdz 06.02.2022. tiks pagarināts nedzīvojamo telpu nomas līgums ar AS “Sentor Farm aptiekas” Rankas “Doktorātā”.

Tiks nodots atsavināšanai Gulbenes novada domei piederošais nekustamais īpašums Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 29”.

Apstiprināta nekustamā īpašuma nosacītā cena:

Nākotnes iela 2 k-6 – 42, Gulbene – 5900 EUR,

Dārza iela 3 – 4, Stari – 1500 EUR,

“Jauncelmiņi 1” Galgauskas pagastā – 13400 EUR.

Tiks rīkota otrā izsole “Gatves 5” – 8, Ranka – sākumcena 2500 EUR.

Apstiprināti pircēji nekustamajiem īpašumiem:

Skolas iela 26A, Gulbene,

Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 4”.

Apstiprināti izsoles rezultāti nekustamajam īpašumam “Stāķi 15” – 2 Stradu pagastā, tiks slēgts nekustamā īpašuma pirkuma līgums.

 

Lēmumi par amatpersonām

Atkārtoti par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktori iecelta Iveta Kovtuņenko, nosakot mēnešalgu 1140 EUR.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore tiek pilnvarota par Gulbenes novada domes pārstāvi biedrībā „Latvijas Piļu un muižu asociācija”.

Nolemts atļaut Antrai Sprudzānei savienot:

Gulbenes novada domes deputāta amatu ar Latvijas Bibliotēku padomes locekļa amatu un ar biedrības “Sateka” projektu vērtēšanas komisijas locekļa amatu;

Gulbenes novada bibliotēkas direktores amatu ar Latvijas Bibliotēku padomes locekļa amatu un ar biedrības “Sateka” projektu vērtēšanas komisijas locekļa amatu.

 

Grāmatvedības jautājumi

Pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

Pieņemti lēmums par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites.

Pieņemts lēmums par uzturēšanās maksas Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza” maksājumu parādu izslēgšanu no uzskaites mirušām personām.