22.03.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts.

1.            Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam.

2.            Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

3.            Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4.            Par zemes gabalu iznomāšanu.

5.            Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

6.            Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

7.            Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

8.            Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9.            Par adresēm un nosaukumiem.

10.          Par zemes gabala lietošanas mērķi.

11.          Par Apkures sistēmas izbūvi Gulbenes novada Sociālās dzīvojamajā mājā “Blomīte” Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.

12.          Par nedzīvojamo telpu nomu.

13.          Par būvju Līkā ielā 13, Gulbenē, nojaukšanu.

14.          Par Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu.

15.          Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2017.gadam un Investīciju plāna 2017.gadam apstiprināšanu.

16.          Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

17.          Par piekrišanu nomas līguma slēgšanai.

18.          Par biedrības “Mēs Auseklītim” projekta „Sāls istaba “Auseklītim”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

19.          Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

20.          Par projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

21.          Par projekta „Bērnu rotaļlaukuma un sētas būvniecība” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

22.          Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

23.          Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

24.          Par projekta „Veselības un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

25.          Par projekta „Kāpņu izbūve uz otro stāvu Litenes tautas namā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

26.          Par projekta „Virtuve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

27.          Par projekta „Dažāda vecuma grupu iedzīvotāju prasmju un iemaņu pilnveides un attīstības iespējas Gulbenes novadā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

28.          Par projekta „Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

29.          Par projekta „Stāmerienas pils balkona pārbūve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

30.          Par projekta „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.

31.          Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.

32.          Par Gulbenes 2.vidusskolas pārbūvi.

33.          Par Gulbenes 2.vidusskolas internāta pārbūvi.

34.          Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

35.          Par zemes nomas līgumu slēgšanu.

36.          Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

37.          Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

38.          Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

39.          Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu un medību tiesību nomas izsoles rīkošanu.

40.          Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

41.          Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām 2017./2018.gada apkures sezonā.