Drukāt

23.03.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§)

2.            Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtību

3.            Par Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

4.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūve” īstenošanai

5.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūve” īstenošanai

6.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Pamatskola- Jaunauziņas- Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūve” īstenošanai

7.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūve” īstenošanai

8.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūve” īstenošanai

9.            Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūve” īstenošanai

10.          Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana posmā no pašvaldības autoceļa „Kalniena-Vidiena” Nr.11-8 līdz autoceļam „Kalniena–Lūri” Nr.11-3 ” īstenošanai

11.          Par apkures sistēmas izbūvi Sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte” Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

12.          Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”

13.          Par biedrības “Mēs Auseklītim” projekta „Sāls istaba “Auseklītim”” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

14.          Par projekta „Bērnu rotaļlaukuma un sētas būvniecība” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

15.          Par projekta „Veselības un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

16.          Par projekta „Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

17.          Par projekta „Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

18.          Par projekta „Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Tirzā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

19.          Par projekta „Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

20.          Par projekta „Virtuve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

21.          Par projekta „Kāpņu izbūve uz otro stāvu Litenes tautas namā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

22.          Par projekta „Dažāda vecuma grupu iedzīvotāju prasmju un iemaņu pilnveides un attīstības iespējas Gulbenes novadā” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

23.          Par projekta „Stāmerienas pils balkona pārbūve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

24.          Par projekta „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

25.          Par Gulbenes 2.vidusskolas pārbūvi

26.          Par Gulbenes 2.vidusskolas internāta pārbūvi

27.          Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

28.          Par projekta „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

29.          Par projekta „Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” līdzfinansēšanu

30.          Par finansējuma nodrošināšanu projektā „Gaismas ceļš caur gadsimtiem”

31.          Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu

32.          Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

33.          Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kam iestājies piedziņas noilgums

34.          Par personu uzturēšanās maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs

35.          Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

36.          Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema dzīvojamām mājām 2017./2018.gada apkures sezonā