30.03.2017. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 83 darba kārtības jautājumi.

 • Tika pieņemti lēmumi saistībā ar palīdzību dzīvokļu jautājumos – par reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, par dzīvojamās telpas izīrēšanu, par īres līgumu pagarināšanu un pārformēšanu, par īres maksas samazināšanu, par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 • Izskatot iesniegumus, pieņemti lēmumi par zemes nomas līguma izbeigšanu zemes gabalu iznomāšanu.
 • Pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu, par adresēm un nosaukumiem, par zemes gabala lietošanas mērķi, apstiprināti vairāki zemes ierīcības projekti.
 • Pieņemts lēmums nojaukt daļēji sabrukušās ēkas Līkajā ielā 13, Gulbenē, un Gulbītī, Jaungulbenes pagastā.
 • Lai nodrošinātu dzīvesvietu senioriem no ārvalstīm, kas novadā ieradīsies projekta “Senior Plus” ietvaros, tiks organizēta nomas objekta piedāvājumu atlase.
 • Pieņemti lēmumi par medību nomas tiesību izsoles organizēšanu.
 • Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam bezatlīdzības lietošanā Stāmerienas pils telpas saistībā ar iecerēto jaunas ekspozīcijas izveidi.
 • Apstiprināta mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) sadales kārtība.
 • Pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, kam iestājies piedziņas noilgums.

 

Apstiprināta vienas personas uzturēšanās maksa Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs 2017.gadā.

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, EUR

1.

Gulbenes novada sociālajā aprūpes centrā “Siltais”, Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads, LV-4421

diena

15,16

2.

Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” struktūrvienībā “Dzērves”, Daukstes, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429

diena

16,50

3.

Gulbenes novada sociālajā aprūpes centrā “Tirza”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424

diena

16,62

 

Amatpersonas

 • Gulbenes novada domes Administratīvajā komisijā turpmāk strādās Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Lāsma Kazjukoviča.
 • No darba Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatā atbrīvota Sandra Brieže, viņa turpmāk vadīs Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādi.
 • Noteiktas Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgas no 2017.gada 1.aprīļa.

Iestāde

Likmes

Alga EUR

Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1080,00

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1113,00

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1152,00

Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1174,00

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1187,00

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1193,00

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1281,00

Gulbenes novada Daukstes, Līgo pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1290,00

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1296,00

Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1235,00

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1299,00

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājs

1,0

1314,00

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs

1,0

1370,00

Gulbenes novada jauniešu centra „Bāze” vadītāja

1,0

951,00

Gulbenes novada Sociālās aprūpes centra „Tirza” vadītāja

1,0

997,00

Gulbenes novada Litenes bērnu patversmes vadītāja

0,5

480,00

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” vadītāja

1,0

1204,00

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

1,0

1042,00

Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja

1,0

1127,00

Gulbenes kultūras centra direktors

1,0

1120,00

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore

1,0

1198,00

Gulbenes sporta centra direktors

0,9

1080,00

Gulbenes novada būvvaldes vadītājs

1,0

1481,00

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore

1,0

1193,00

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs

1,0

1612,00

Gulbenes novada bibliotēkas direktore

1,0

1470,00

Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks

1,0

1296,00

Gulbenes novada domes izpilddirektore

1,00

1819,00

 

Plānošana

 • Nolemts uzsākt Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādi ar 2017.gada 1.aprīli; apstiprinātas darba grupas.

Sabiedrības attīstības darba grupa (Arnis Šķēls, Lauris Šķenders, Ilze Vanaga, Edīte Kanaviņa, Jānis Antaņevičs, Vilnis Lapiņš, Gunta Krevica)

Ekonomikas un labklājības attīstības darba grupa (Lienīte Reinsone, Liena Kazāka, Gints Āboliņš, Māris Jansons, Raitis Melderis, Normunds Audzišs, Daiga Muktupāvela, Iveta Kovtuņenko)

Kultūrtelpas un dzīvesvides attīstības darba grupa (Edīte Siļķēna, Antra Sprudzāne, Anita Vaska, Ziedonis Lazdiņš, Laima Šmite-Ūdre, Voldemārs Mezītis, Ainārs Brezinskis)

 • Apstiprinātas Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizētās sadaļas: Rīcības plāns 2017.gadam un Investīcijas plāns 2017.gadam.

 

Pašvaldības īpašuma atsavināšana

 • Nolemts nodot atsavināšanai “Viduslīvāni” Rankas pagastā, dzīvokli Lazdu ielā 7A, nekustamo īpašumu Ozolu ielā 1-1 Jaungulbenē, “Asnupe” – 5 un “Asnupe” – 7 Lizuma pagastā, “Margas 1” un “Šķieneri 2” – 12 Stradu pagastā.
 • Atcelta nekustamā īpašuma “Šķieneri 2” – 5 atsavināšana.
 • Apstiprināts nekustamā īpašuma pircējs “Gatves 5” – 12 Rankā.
 • Apstiprināti izsoļu rezultāti īpašumiem Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 63”, Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Mežameiši 1”, Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Mežogas”, Rankas pagastā ar nosaukumu “Spāres”.
 • Otrā izsole tiks rīkota īpašumam “Zvaigžņu iela 17”, Gulbenē, sākumcena 3600 EUR.
 • Pirmā izsole tiks organizēta īpašumiem “Čiekuriņi Stradu pagastā (sākumcena 2900 EUR), “Šķieneri 7” – 3 Stradu pagastā (sākumcena 2400 EUR), “Šķieneri 7” – 6 Stradu pagastā (sākumcena 2400 EUR), “Šķieneri 7” – 17 Stradu pagastā (1400 EUR), “Stāķi 11” – 1 Stradu pagastā (sākumcena 1300 EUR), “Stāķi 11” – 4 Stradu pagastā (sākumcena 1100 EUR), “Stāķi 18” – 24 Stradu pagastā (sākumcena 2200 EUR).

 

Nolikumi

Izmaiņas Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikumā – jaunā redakcijā izteikts pielikums “Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra struktūra”.

Apstiprināts Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums.

Apstiprināts Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijas nolikums.

 

Ieceres un projekti

Nolemts atbalstīt

 • Gulbenes novada sociālā dienesta ieceri izbūvēt granulu apkures katlu ar radiatoru apkures sistēmu sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte”,
 • sāls istabas izveidi pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”,
 • Gulbenes novada sociālā aprūpes centra “Siltais” atpūtas zonas izveidošanu,
 • projektu „Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve”,
 • bērnu rotaļlaukuma un sētas būvniecību Lejasciemā,
 • projektu “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa”,
 • multifunkcionāla sporta laukuma izveidi Tirzā,
 • projektu „Veselības un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem Lizumā”,
 • kāpņu izbūvi uz otro stāvu Litenes tautas namā,
 • virtuves telpas izveidi “Rēveļu pamatskolā”,
 • projektu „Dažāda vecuma grupu iedzīvotāju prasmju un iemaņu pilnveides un attīstības iespējas Gulbenes novadā”,
 • projektu „Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei!” (plānots sakārtot Stāmerienas pils parku),
 • Stāmerienas pils balkona pārbūvi,
 • Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu
 • projektu „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana”,
 • Gulbenes 2.vidusskolas un internāta pārbūvi,
 • projektu „Multifinkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana, brīvā laika dažādošanai un drošas bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos”,
 • Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes ieceri dievnama lielajā zālē ieklāt akmens masas flīžu grīdu,
 • novada domes dalību projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem",
 • infrastruktūras uzlabošanu industriālās zonas attīstībai Lizumā,
 • projektu „Gaismas ceļš caur gadsimtiem” (plānota Stāmerienas pils jumta pārbūve un fasādes atjaunošana),
 • ieceri iegādāties svētku tērpus Gulbenes kultūras centra dejotājiem “Knausīši”,
 • projektu „Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana”

Plānots ņemt aizņēmumu

 • ceļa posma Litenes stacija – Sopuļi – Jaunsilenieki, pievedceļš Jaunsileniekiem, Sopuļi – Monte – betona tilts pārbūvei,
 • ceļa posma Mālukalns - Lejnieki pārbūvei,
 • ceļa posma Pamatskola- Jaunauziņas- Ceplīši, Jaunauziņas - Attīrīšanas pārbūvei,
 • ceļa posma Pogupe - Medņi pārbūvei,
 • ceļa posma Ranka – Rankas stacija pārbūvei,
 • ceļa posma Stukmaņi – Jaunasarupji - Roznieki pārbūvei,
 • meliorācijas sistēmas atjaunošanai posmā no pašvaldības autoceļa „Kalniena-Vidiena” Nr.11-8 līdz autoceļam „Kalniena–Lūri” Nr.11-3,
 • projektam „Būvprojekta izstrāde rotācijas apļa izbūvei Brīvības ielā”,
 • projektam „Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei”,
 • projektam „Mūzikas instrumentu piegāde Lejasciema vidusskolas pūtēju orķestrim”,
 • projektam „Gulbenes novada sociālā dienesta pārbūves būvprojekta izstrāde”.