blz1703Pēc Gulbenes novada domes pasūtījuma 28.martā AS “Ceļu inženieri” uzsāka Baložu ielas Gulbenē būvekspertīzi. Objekts līdz šim nav pieņemts ekspluatācijā, jo pēc pašvaldības un Gulbenes novada būvvaldes vērtējuma darbi izpildīti nekvalitatīvi, neatbilstoši normatīvo aktu prasībām un nav pabeigti.

Būvekspertīzes mērķis ir profesionālas pārbaudes rezultātā iegūt pamatotu būvekspertīzes atzinumu par būvuzņēmēja SIA „RBSSKALS būvvadība” un būvuzrauga SIA “Baltline Globe” faktiski paveikto darbu atbilstību noslēgtajiem līgumiem, normatīvajiem aktiem, tehnisko noteikumu prasībām, būvuzrauga parakstītajiem nodošanas – pieņemšanas aktiem, būvprojektu kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem un darbu veikšanu atbilstoši labas būvniecības vai būvuzraudzības prakses piemēram.

Speciālisti jau ir veikuši asfalta seguma biezuma pārbaudes, savukārt nākamnedēļ, izmantojot CCTV inspekcijas metodi jeb TV inspekciju, kad cauruļvadi tiek no iekšpuses nofilmēti, vērtēs lietusūdens un sadzīves kanalizācijas izbūves atbilstību būvprojektiem. Taču šie nav vienīgie darbi, kas jāveic. Speciālistiem būs, piemēram, jāpārbauda dokumentācija, jāveic izpildīto darbu uzmērījumi, fotofiksācijas u.c.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo dažādu pārbaužu veikšanas laikā var tikt traucēta satiksme.

Pēc darbu veikšanas ekspertiem būs:

  • jāsniedz atzinums par neatbilstībām paveiktajos darbos, ja tādas tiks konstatētas;
  • jāizstrādā optimālos neatbilstību novēršanas risinājumus;
  • jāsniedz priekšlikumi objekta nodošanai ekspluatācijā - ekonomiskais pamatojums ielas pieņemšanai ekspluatācijā ar konstatētajām neatbilstībām vai tomēr ir tehniski nepieciešams konstatētās neatbilstības (nosakot to novēršanas izmaksas) novērst un tikai tad to pieņemt ekspluatācijā.

Būvekspertīze tiek veikta saskaņā ar iepirkumu „Būvekspertīzes veikšana”.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste