19.04.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes apvienotā Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

 1. Par Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas 2016.gada 24.novembrī izdotās atļaujas koku ciršanai ārpus meža atcelšanu.
 2. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par siltumapgādes sistēmas izbūvi Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā un Stāķu ciemā.
 6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un līguma par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
 7. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 11. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecību.
 12. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 13. Par Gulbenes novada mārketinga stratēģijas 2016.-2021. gadam aktualizētā Gulbenes novada mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāna apstiprināšanu.
 14. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
 15. Par apkures katla nomaiņu kultūras un sporta centrā “Zīļuks”.
 16. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
 17. Par grozījumiem Gulbene novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6.51.§).
 18. Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza”.
 19. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes kultūras namos, tautas namos un estrādēs” (protokols Nr.16, 45§).
 20. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
 21. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__“Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi” izdošanu.
 22. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss” 2016.gada pārskata izskatīšanu.
 23. Par Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami” 2016.gada pārskata izskatīšanu.
 24. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§).
 25. Par adresēm un nosaukumiem.
 26. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.