Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Apinītis ir apstiprinājis 27.04.2017. domes sēdes projektu. Sēde notiek Gulbenē, Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
ZIŅO: A.Apinītis – novada domes priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas 2016.gada 24.novembrī izdotās atļaujas koku ciršanai ārpus meža atcelšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

7. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
10. Par siltumapgādes sistēmas izbūvi Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā un Stāķu ciemā.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un līguma par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvniecību.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par Gulbenes novada mārketinga stratēģijas 2016.-2021. gadam aktualizētā Gulbenes novada mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāna apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.
ZIŅO: A.Apinītis– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

20. Par apkures katla nomaiņu kultūras un sporta centrā “Zīļuks”.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par grozījumiem Gulbene novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6.51.§).
ZIŅO: A.Apinītis– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23. Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Tirza”.
ZIŅO: A.Apinītis– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

24. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes kultūras namos, tautas namos un estrādēs” (protokols Nr.16, 45§).
ZIŅO: A.Apinītis– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§).
ZIŅO: A.Apinītis– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos “Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā”
ZIŅO: S.Daudziņa– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

30. Par grozījumiem Lizuma vidusskolas nolikumā.
ZIŅO: S.Daudziņa– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

31. Par atļauju strādāt amatu savienošanas kārtībā 463.vēlēšanu iecirknī Mairai Ivanovai.
ZIŅO: A.Apinītis– novada domes priekšsēdētājs

32.Par atļauju strādāt amatu savienošanas kārtībā 452.vēlēšanu iecirknī Aleksandram Vasiļjevam.
ZIŅO: A.Apinītis– novada domes priekšsēdētājs

33. Par platības precizēšanu
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par Atzinības rakstu piešķiršanu
ZIŅO: A.Apinītis– novada domes priekšsēdētājs

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs