27.04.2017. notika Gulbenes novada domes sēde, izskatīti 38 darba kārtības jautājumi.

 • Apstiprināts aktualizētais aktualizēto Gulbenes novada mārketinga stratēģijas ieviešanas rīcības plāns.
 • Deputāti balsoja pret lēmumu atcelt Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr.GND/2.14/16/2449.
 • Nolemts izslēgt no Galgauskas pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites komunālo pakalpojumu maksājumu parādu 17.08 EUR.
 • Izdarīti grozījumi Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas saistīti ar grāmatvedības centralizāciju.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Izskatot iesniegumus, nolemts

 • reģistrēt 10 personas dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā,
 • 4 personām izīrēt dzīvojamo telpu,
 • 18 personām pagarināt noslēgtos īres līgumus,
 • vienā gadījumā pārformēt īres līgumu uz citas personas vārda,
 • divām personām remonta izdevumus ieskaitīt īres maksā.

Pašvaldības īpašumu noma

 • Nolemts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Rēveļu pamatskolā ar biedrību “Esi aktīvs”.
 • Nolemts izbeigt nedzīvojamo telpu “Eglītes”-8 Gaujasrēveļos nomas līgumu.
 • Izskatot 32 iesniegumus, pieņemti lēmumi iznomāt zemi.
 • Ar sporta klubu “Lejasciems” izbeigts zemes nomas līgums, par zemesgabala ar kadastra numuru 5064 012 0244 nodošanu bezatlīdzības lietošanā, saglabājot iepriekš noteikto lietošanas mērķi.

Ieceres, projekti

 • Atbalstīta iecere izveidot kopēju apkures sistēmu Šķieneru un Stāķu ciemam, izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt būvdarbus.
 • Atbalstīta iecere izstrādāt Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona II kārtas būvprojektu un veikt II kārtas būvniecību.
 • Atbalstīta Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes iecere izbūvēt granulu apkures katlu kultūras un sporta centrā “Zīļuks”.
 • Tiks ņemts aizņēmums projekta „Stāmerienas pils balkona pārbūve” īstenošanai 86 512 EUR ar atmaksas periodu 20 gadi.

Zeme, adreses

 • Zemes vienībai Stāmerienas pagastā 0.47 ha platībā noteikts lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
 • Atbalstīti 2 iesniegumi par adreses maiņu.
 • Izskatīti un atbalstīti 7 iesniegumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 • Apstiprināti precizētie platību mērījumi, zemes ierīcības projekti.

Atsavināšana, izsoles

 • Atcelta īpašumu atsavināšana Litenes pagasta “Smilgas 1”, Daukstu pagasta Krapā “Ezīši” – 6.
 • Apstiprināti otrās izsoles noteikumi īpašumam Viestura 29A – 2 Gulbenē, sākumcena 855 EUR.
 • Nodos atsavināšanai dzīvokļa īpašumu “Zeltaleja 2” – 3 Stradu pagastā un nekustamo īpašumu Ranka pagastā ar nosaukumu “Rankas stacija”.
 • Tiks rīkota nekustamā īpašumā “Pakalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 008 0120, 15,9279 ha platībā nomas tiesību izsole, sākumcena – 167,25 EUR gadā.

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā

Noteikts, ka Stradu pagasta Šķieneru ciemā daudzdzīvokļu mājām ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Stradu pagasta pārvalde. No SIA „Gulbenes Energo” tiks pirkti pakalpojumi, kas sevī ietver dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu lietošanai un piegādi pakalpojuma lietotājiem līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

Maksas pakalpojumi

 • Papildināti noteiktie maksas pakalpojumi Gulbenes 2.vidusskolā ar “Gultasvieta internātā” - vienai personai diennaktī 7.16 EUR ar PVN. No maksas atbrīvoti Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu skolēni.
 • Noteikta maksa par lapenes izmantošanu Litenē pasākumu organizēšanai – 3.50 EUR stundā.
 • Komandai līdz 5 dalībniekiem jauniešu centros pakalpojums “Izbēgšanas istaba” – 10.00 EUR.

Nolikumi, noteikumi

 • Tiks veikti grozījumi noteikumos “Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā”.
 • Lizuma vidusskolas nolikumā tiks veikti grozījumi saistībā ar jaunajām telpām pirmsskolas izglītības grupām.

Savienojot amatus, iecirkņu vēlēšanu komisijās atļauts strādāt

 • Mairai Ivanovai, sociālās aprūpes centra „Tirza” vadītājai,
 • Aleksandram Vasiļjevam, Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam,
 • Elitai Trupavniecei, Litenes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai un Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājai.

Novada pašvaldības Atzinības raksti tiks piešķirti

Baibas un Edgara Eiduku ģimenei,
Guntras un Āra Berķu ģimenei,
Edītes un Edija Lazdiņu ģimenei,
Irisas un Rolanda Puidzu ģimenei,
Dagnijas un Māra Mežuļu ģimenei,
Maritas un Vitālija Plato ģimenei,
Anitas un Viktora Kostigovu ģimenei,
Ineses un Ivara Veismaņu ģimenei,
Ingas Skudras un Andra Savrucka ģimenei,
Ineses Lesiņas un Ulda Vītola ģimenei,
Ineses un Mārtiņa Skudru ģimenei,
Aelitas Medejses un Raimonda Lapiņa ģimenei,
Daigas un Pētera Bleikšu ģimenei,
Margrietas un Ata Anžu ģimenei,
Ilzes un Aināra Nogobodu ģimenei,
Artas un Jāņa Katanu ģimenei,
Edītes un Roberta Ķikustu ģimenei,
Vijai Tašiņai,
Ingai Caunītei,
Jeļenai Bogdanovai,
Antrai Sprudzānei.