Drukāt

27.04.2017. notika Gulbenes novada domes sēde, izskatīti 38 darba kārtības jautājumi.

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Izskatot iesniegumus, nolemts

Pašvaldības īpašumu noma

Ieceres, projekti

Zeme, adreses

Atsavināšana, izsoles

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā

Noteikts, ka Stradu pagasta Šķieneru ciemā daudzdzīvokļu mājām ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Stradu pagasta pārvalde. No SIA „Gulbenes Energo” tiks pirkti pakalpojumi, kas sevī ietver dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu lietošanai un piegādi pakalpojuma lietotājiem līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

Maksas pakalpojumi

Nolikumi, noteikumi

Savienojot amatus, iecirkņu vēlēšanu komisijās atļauts strādāt

Novada pašvaldības Atzinības raksti tiks piešķirti

Baibas un Edgara Eiduku ģimenei,
Guntras un Āra Berķu ģimenei,
Edītes un Edija Lazdiņu ģimenei,
Irisas un Rolanda Puidzu ģimenei,
Dagnijas un Māra Mežuļu ģimenei,
Maritas un Vitālija Plato ģimenei,
Anitas un Viktora Kostigovu ģimenei,
Ineses un Ivara Veismaņu ģimenei,
Ingas Skudras un Andra Savrucka ģimenei,
Ineses Lesiņas un Ulda Vītola ģimenei,
Ineses un Mārtiņa Skudru ģimenei,
Aelitas Medejses un Raimonda Lapiņa ģimenei,
Daigas un Pētera Bleikšu ģimenei,
Margrietas un Ata Anžu ģimenei,
Ilzes un Aināra Nogobodu ģimenei,
Artas un Jāņa Katanu ģimenei,
Edītes un Roberta Ķikustu ģimenei,
Vijai Tašiņai,
Ingai Caunītei,
Jeļenai Bogdanovai,
Antrai Sprudzānei.