17.05.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 15.00.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbīša pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

2. Par Druvienas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

3. Par Litenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

4. Par Gulbenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

5. Par K.Valdemāra sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

6. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai”.

7. Par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu.

Komiteju sēdes ir atklātas.