17.05.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00.

Darba kārtības projekts

 1. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta sēdes protokola Nr.4 lēmuma 47.§ atcelšanu daļā.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 6. Par lēmuma atcelšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
 8. Par adresēm un nosaukumiem.
 9. Par Gulbenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas Skolas ielā 10A, Gulbenē, Gulbenes novadā, jumta atjaunošanu.
 10. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
 11. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
 12. Par servitūta ceļa noteikšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma piektās izsoles rezultātu, sestās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma iegādi.
 16. Par Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2018.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 18. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 19. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

Komiteju sēdes ir atklātas.