18.05.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00.

Darba kārtības projekts

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetā” izdošanu
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikumā
 4. Par grozījumiem Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikumā
 5. Par grozījumiem Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikumā
 6. Par grozījumiem Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikumā
 7. Par grozījumiem Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikumā
 8. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.6, 51.§)
 9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un jauniešu centros” (protokols Nr.16, 47.§)
 10. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtības apstiprināšanu
 11. Par aizņēmuma ņemšanu būvprojektu izstrādei Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei
 12. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Kalēju ielas būvprojekta izstrāde” īstenošanai
 13. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Ražotāju ielas pārbūve” īstenošanai
 14. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Lapu ielas pārbūve” īstenošanai
 15. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrāde” īstenošanai
 16. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve” īstenošanai
 17. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 18. Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 19. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumu Nr.___ “Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība” izdošanu
 20. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumu Nr.___ “Gulbenes novada pašvaldības amatierkolektīvu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga kultūras pasākumos līdzfinansēšanas kārtība” izdošanu
 21. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija noteikumu Nr.___ “Kārtība, kādā piešķir atbalstu talantīgajiem Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanu
 22. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumā „Gulbenes novada pārvalžu maksas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā” (protokols Nr.12, 28.§)
 23. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu”( protokols Nr.24.,48.§.)
 24. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.__      “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Komiteju sēdes ir atklātas.