25.05.2017. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 66 darba kārtības jautājumi.

Saistībā ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – iedzīvotāju reģistrēšana, dzīvojamās telpas izīrēšana, līgumu slēgšana u.c. – izskatīti 40 personu iesniegumi.

Līdz 2042.gadam SIA “Pilsbergs” izsniegta atļauja grants un smilts ieguvei atradnē „Rīti”, kas atrodas Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā.

Gulbenes novada dome iegādāsies nekustamo īpašumu Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunakas” par summu 39800 EUR un īpašumā esošos apkures katlus par summu 200 EUR; tiks ņemts aizņēmums.

Nolemts uzsākt Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2018.-2024.gadam izstrādi, izstrādes darba grupas vadītājs – Lauris Šķenders.

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”.

No Gulbenes novada domes dzīvesvietas reģistrācijas un anulācija komisijas locekļa pienākumu veikšanas atbrīvota V.Aleksāne.

Atļauts iepirkuma procedūras “Siltumenerģijas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā” nolikumā iekļaut nosacījumu, ka Gulbenes novada dome slēdz iepirkuma līgumu par siltumenerģijas piegādi Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā uz 10 gadiem.

Novada pašvaldības Atzinības raksti piešķirti Ziedonim Lazdiņam, Mārim Sniķim, Artūram Brūniņam.

Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” vadītāju iecelta Irisa Puidze.

Jaunā redakcijā apstiprināts Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja nolikums.

 

Apstiprināti noteikumi:

 • ”Gulbenes novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”,
 • “Gulbenes novada pašvaldības sportistu un komandu dalības valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga sporta sacensībās līdzfinansēšanas kārtība”,
 • “Gulbenes novada pašvaldības amatierkolektīvu dalības starptautiskā, valsts, reģionālā un pašvaldības mēroga kultūras pasākumos līdzfinansēšanas kārtība”,
 • “Kārtība, kādā piešķir atbalstu talantīgajiem Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”.

Veiktas izmaiņas pagastu pārvalžu nolikumos:

 • Jaungulbenes pagasta pārvalde,
 • Galgauskas pagasta pārvalde,
 • Litenes pagasta pārvalde,
 • Stāmerienas pagasta pārvalde,
 • Stradu pagasta pārvalde.

Noteikts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss

 • meliorācijas sistēmai ar kadastra numuriem 52825432:10 un 52825432:20 posmā no pašvaldības autoceļa “Spalvas - Strautiņi” Nr. 1-3 līdz autoceļam “Gulbene - Zeltiņi” V410,
 • meliorācijas sistēmai Litenes pagastā posmā no pašvaldības ielas Silavas iela līdz pašvaldības autoceļam “Grantskalni-Attīrīšanas iekārtas” Nr. 6.-12,
 • meliorācijas sistēmai ar kadastra numuru 423862:01 no PK 25/50 līdz PK 52/00, Līgo pagastā posmā no nekustamā īpašuma „Stokmaņi” līdz Stigu ezeram.

 

Budžets

Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada pārskata konsolidētā bilance uz 2016.gada 31.decembri – 61 965 818 EUR.

Izdoti saistošie noteikumi „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetā’’.

Lemts par vairāku īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.

Nolemts ņemt aizņēmumu:

 • būvprojektu izstrādei Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei,
 • projektam „Kalēju ielas būvprojekta izstrāde”,
 • projektam „Ražotāju ielas pārbūve”,
 • projektam „Lapu ielas pārbūve”,
 • projektam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrāde”,
 • projektam „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve”.

No Gulbenes novada pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu nodokļa iemaksām piešķirts finansējums

 • līdz 85000 EUR dūņu dekantercentrifūgas un palīgaprīkojuma uzstādīšanai Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Asarīši” Stradu pagastā,
 • 23 000 EUR Lizuma vidusskolas internāta ēkas pievienošanai Lizuma ciema ūdensvadam.

 

Ar izglītības jomu saistīti lēmumi

Jauno, 2017./2018. mācību gadu, vairākas novada skolas uzsāk citā statusā; atbilstoši tam apstiprināti skolu nolikumi:

 • Gulbīša pamatskola,
 • Druvienas sākumskola,
 • Litenes sākumskola,
 • Gulbenes sākumskola,
 • K.Valdemāra sākumskola.

Lai pedagogu darba likmes salāgotu ar skolēnu skaitu, veikti grozījumi noteikumos par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību.

Atbalstīta iecere izstrādāt Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas ēkas jumta atjaunošanu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē ne vairāk kā 50 000,00 EUR.

 

Pašvaldības īpašuma atsavināšana, izsoles

Gulbenes novada dome atsavina, ieguldot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTOBUSS” pamatkapitālā šādu kustamo mantu:

 • VW CRAFTER (valsts reģistrācijas numurs HR4629, 2011.gada izlaidums, VIN WV1ZZZ2EZB6023164);
 • VW CRAFTER (valsts reģistrācijas numurs HR4616, 2011.gada izlaidums, VIN WV1ZZZ2EZB6023057).

Pēc AS “Mitrāns” iesnieguma tiks organizēta pašvaldības nekustamo īpašumu Stradu pagastā ar nosaukumu “Draudzesskola” novērtēšana un nosacītās cenas noteikšana.

Atbilstoši izsoļu rezultātiem apstiprināti 2 nekustamo īpašumu pircēji.

 

Pirmā izsole tiks rīkota īpašumiem:

 • Ozolu iela 1 – 1 Jaungulbenē,
 • “Margas 1” Stradu pagastā.

Otrā izsole tiks rīkota īpašumiem Stradu pagastā:

 • “Stāķi 11” – 1,
 • “Stāķi 11” – 4,
 • “Šķieneri 7” – 17,
 • “Šķieneri 7” – 3,
 • “Šķieneri 7” – 6,
 • “Čiekuriņi”.

Trešā izsole tiks rīkota īpašumiem “Šķieneri 3” – 1 un “Šķieneri 1” – 2 Stradu pagastā, “Zvaigžņu iela 17” Gulbenē, “Gatves 5” – 8 Rankas pagastā.

Tiks rīkota sestā izsole īpašuma “Pamati 1” Jaungulbenes pagastā.

Atcelti vairāki lēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

 

Noma

Izskatot personu iesniegumus, nolemts izbeigt 3 zemes nomas līgumus, slēgt 60 jaunus zemes nomas līgumus.

Tiks rīkotas nomas tiesību izsoles īpašumiem

 • Jaungulbenes pagastā ar kadastra numuru 5060 006 0010,
 • Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 50520030191,
 • Druvienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 50520030328.

Biedrībai “Dēms” Brīvības ielā 22, Gulbenē, iznomās 10 m2 platību.

 

Īpašumu sadalīšana, apvienošana, adreses

Izskatot 12 iesniegumus, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu.

Nolemts mainīt adresi diviem nekustamajiem īpašumiem.

 

Maksas pakalpojumi

Noteikta ieejas maksa Lizuma vidusskolas novadpētniecības muzejā: pieaugušajiem – 1.00 EUR, skolēniem, pensionāriem – 0.50 EUR.

Noteikta telpu nomas maksa Gulbenes novada jauniešu centros.

Pieņemti lēmumi saistībā Litenes pagasta pārvaldes komunālajiem pakalpojumiem.

Izvērstu informāciju par Gulbenes novada domes lēmumiem skatiet domes sēžu protokolos.