Drukāt

21.06.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
5. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
7. Par adresēm un nosaukumiem.
8. Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un būvniecībai Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanai.
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
10. Par servitūta ceļa noteikšanu.
11. Par pašvaldības nekustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
12. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
13. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
16. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.
17. Par dalību projektā „Balancing bioenergy and ecosystems services for a low carbon and climate resilient circular economy in the Baltic Sea Region”.
18. Par amatpersonu pilnvarojumu.
19. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”.