21.06.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, sākums plkst. 15.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

  1. Par Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
  1. Par Sarmītes Locānes atbrīvošanu no Litenes pamatskolas direktores amata.
  1. Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Litenes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata.
  1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
  1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”.
  1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darbu 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam” (protokols Nr.3, 32.§).