22.06.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

2. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

3. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu

4. Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un būvniecībai Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanai

5. Par projekta „Lizuma muižas pils kāpņu restaurācija” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

6. Par dalību projektā „Balancing bioenergy and ecosystems services for a low carbon and climate resilient circular economy in the Baltic Sea Region”

7. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve” īstenošanai

8. Par amatu savienošanas atļauju

9. Par dāvinājuma pieņemšanu

10. Par pašvaldības nekustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

11. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

12. Par pārstāvja atsaukšanu biedrībā „Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga." sporta klubs”

13. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes Sarkanās pils jumta atjaunošana” īstenošanai

14. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada sociālā dienesta pārbūve”

15. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”