Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 29.06.2017. domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, domes 2. stāva zālē, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Tirzas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

8. Par Sarmītes Locānes atbrīvošanu no Litenes pamatskolas direktores amata
ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

9. Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Litenes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amata.
ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

10. Par grozījumiem Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā.
ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

11. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”.
ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

12. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darbu 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam” (protokols Nr.3, 32.§).
ZIŅO: A.Savickis– Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei un būvniecībai Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanai.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par servitūta ceļa noteikšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par pašvaldības nekustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rīkošanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par dalību projektā „Balancing bioenergy and ecosystems services for a low carbon and climate resilient circular economy in the Baltic Sea Region”.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par amatpersonu pilnvarojumu.
ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs
33. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par projekta „Lizuma muižas pils kāpņu restaurācija” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve” īstenošanai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par amatu savienošanas atļauju.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par pārstāvi biedrībā „Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga." sporta klubs”.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Gulbenes Sarkanās pils jumta atjaunošana” īstenošanai.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada sociālā dienesta pārbūve”.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

43. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu Gulbenes novada sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”.
ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

44. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”.
ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

45. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.
ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

46. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

47. Par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

48. Par pārstāvja deleģēšanu biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.
ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

49. Par mobilo tālruņu sarunu izmaksu limita noteikšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

50. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam A.Vējiņam.
ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

51. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam M.Bogdanam.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

52. Par transportlīdzekļu nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

53. Par komisiju apstiprināšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs