29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 53 darba kārtības jautājumi.

 • Apstiprināts mērķdotācijas pašvaldības ceļu fonda rezerves izlietojums 2017. gadā un programma 2017.-2019.gadam.
 • Apstiprināts jauns Tirzas pamatskolas nolikums.
 • Par nozīmīgu ieguldījumu patriotisma veidošanā Gulbenes novada dome piešķir Atzinības rakstu Normundam Baranovam.

Apstiprināti grozījumi:

 • Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā,
 • noteikumos „Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”,
 • lēmumā “Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darbu 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam” – no 1.jūlija Litenē būs atvērta pirmsskolas grupa.

No Litenes pamatskolas direktores amata atbrīvota Sarmīte Locāne, no Litenes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata atbrīvota Elita Trupavniece. Abas izglītības iestādes tiek reorganizētas, tās apvienojot un izveidojot Litenes sākumskolu.

No 2017.gada 1.jūlija Litenes sākumskolas direktora amatā iecelta Elita Trupavniece, nosakot 0,5 amata likmi mēnesī un atbilstoši algu 450,00 EUR mēnesī.

 

Atļauts

 • Diānai Tučai savienot Gulbenes novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “VAKS” laborantes amatu;
 • Gulbenes novada domes deputātei Edītei Kanaviņai savienot Gulbenes novada domes deputāta amatu ar Gulbenes 2.vidusskolas direktores amatu.

Vairākām komisijām jauns sastāvs:

 • Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisija,
 • Vides aizsardzības jautājumu komisija,
 • Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisija,
 • Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija,
 • Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija,
 • Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija,
 • Starpinstitucionālā komisija,
 • Sporta komisija,
 • Pedagoģiski medicīniskā komisija.

Noteikts mobilo tālruņu sarunu izmaksu limits mēnesī: domes priekšsēdētājam – 35 EUR, domes priekšsēdētāja vietniekam – 28 EUR.

Auto individuālā lietošanā

 • Uz amata pienākumu pildīšanas laiku Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andrim Vējiņam individuālā lietošanā nodota automašīna VOLVO XC60, valsts reģistrācijas numurs JO6105. Nobraukuma norma – līdz 3500 km mēnesī. Automašīnas stāvvieta ārpus darba laika – Ābeļu iela 2 Gulbenē.
 • Uz amata pienākumu pildīšanas laiku domes priekšsēdētāja vietniekam Mārtiņam Bogdanam individuālā lietošanā nodota automašīna OPEL ASTRA NOTCHBACK, valsts reģistrācijas numurs KM5144. Nobraukuma norma – līdz 2900 km mēnesī. Automašīnas stāvvieta ārpus darba laika – Ābeļu iela 2 Gulbenē.

Pārstāvji, deleģējumi

Apstiprināts deleģēšanas līgums par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir deleģēts pārstāvēt Gulbenes novada domi biedrībā “Reģionālo attīstības centru apvienība”.

 

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš iecelts par 

 • Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”,
 • Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Alba”,
 • Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes-Alūksnes bānītis”.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Bogdans iecelts par

 • Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes”,
 • Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”,
 • par Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Gulbenes autobuss”.

Nolemts pilnvarot

 • Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Vējiņu un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Bogdanu, izsniegt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
 • Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Vējiņu un Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Bogdanu, izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus;
 • par Gulbenes novada domes pārstāvi biedrībā „Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga." sporta klubs” Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņu Bogdanu;

 

Pašvaldības atbalsts dzīvokļu jautājumu risināšanā

Precizējot iekļautos datus, apstiprināts dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrs. 01.06.2017. reģistrā iekļautas 183 personas.

Izskatot iesniegumus, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā nolemts iekļaut četras personas, divām – atteikums; trim personām nolemts izīrēt dzīvojamo telpu; Īres līgums pagarināts 48 personām, vienai – atteikts; vienā gadījumā nolemts pārformēt īres līgumu; viena persona izslēgta no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra, jo deklarējusies citā novadā.

Izskatot 5 iesniegumus, nolemts dzīvokļa remonta izdevumus ieskaitīt īres maksā.

 

Zeme, nekustamais īpašums

Pieņemti lēmumi saistībā ar zemes gabalu lietošanas mērķa maiņu.

Atbilstoši iesniegumiem atbalstīta nekustamā īpašuma sadalīšana vai apvienošana.

Precizētas adreses un nosaukumi vairākiem zemes gabaliem.

Dome piekrīt pašvaldības zemes gabalā izveidot servitūta ceļu labu nekustamajam īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu “Zaigas”.

Apstiprināti izskatīšanai iesniegtie zemes ierīcības projekti.

 

Atsavināšana, izsoles, noma

Pieņemti lēmumi par zemes gabalu iznomāšanu, zemes nomas līguma izbeigšanu.

Atbilstoši izsoļu rezultātiem apstiprināti pircēji pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Rankas pagastā un Gulbenē.

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 24 izsoles rezultāti, tiks slēgts pirkuma līgums par summu 2200 EUR.

Nolemts nodot atsavināšanai īpašumus “Šķieneri 1” – 6 un “Šķieneri 7” – 27.

Pieņemts lēmums atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunakas” Šķieneru pagastā un kustamo mantu – apkures katlus –, ieguldot SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā. SIA “Gulbenes namiem” tiek nodoti arī pašvaldības pamatlīdzekļi par summu 181 584,21 EUR.

Tiks organizēta nomas objekta piedāvājuma atlase, lai no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada jūnijam nodrošinātu nepieciešamo dzīvojamo platību brīvprātīgajai no Austrijas.

Tiks rīkota nomas tiesību izsole zemes vienībai 4,6 ha platībā nekustamajā īpašumā “Namsadi” Stāmerienas pagastā.

 

Atbalsts iecerēm, projektiem

Atbalstīta iecere izstrādāt būvprojektu un veikt būvniecību Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē ne vairāk kā 70 000,00 EUR.

Domes deputāti nolēma “pieņemt zināšanai Gulbenes novada domes iespējamo dalību projektā „Balancing bioenergy and ecosystems services for a low carbon and climate resilient circular economy in the Baltic Sea Region””.

Atbalstīta projekta „Lizuma muižas pils kāpņu restaurācija” īstenošana, nodrošinot līdzfinansējumu 882,00 EUR.

Gulbenes 2.vidusskolas internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūvei lūgs ilgtermiņa aizņēmumu 247 199 EUR.

Sarkanās pils jumta atjaunošanai lūgs prioritāro ilgtermiņa aizņēmumu 44 018,00 EUR.

Gulbenes novada sociālā dienesta pārbūvei lūgs ilgtermiņa aizņēmumu 245 887,00 EUR.

 

Gada publiskie pārskati

Apstiprināts pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2016.gada publiskais pārskats.

Apstiprināts Gulbenes novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats.

Dāvinājumi

Dome pieņems dāvinājumu no “Latvijas Mobilais Telefons” SIA aktivitāšu īstenošanai (5239,00 EUR ) – pasākums “1st Place”, rotaļu laukuma izveidei Skolas ielā 5, brīvā laika pavadīšanas iespējām projektā “Sajūti Stāmerienas garšu!”.

Dome pieņems dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls” tīkla aparatūras iekārtas bezvadu interneta nodrošināšanai Gulbenes novada izglītības iestādēs (15 462,02 EUR).