27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 56 darba kārtības jautājumi.

 • Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā nolemts reģistrēt 6 personas, viena persona tiks izslēgta no reģistra, jo deklarējusies citā novadā, 7 personām nolemts izīrēt dzīvojamo telpu, noslēgtos īres līgumus pagarinās 36 personām, vienai – nepagarinās. Vienā gadījumā tiks pārformēts īres līgums, trim īrniekiem noteikts īres maksas samazinājums.
 • Apstiprināta Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģija 2017.-2022.gadam.
 • Ar AS “Rankas piens” slēgs līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu – notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos – , sniegšanu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā līdz 2018.gada 1.septembrim. Ja ne vienai no pusēm nav pretenziju, tad līgums automātiski tiek pagarināts vēl uz vienu gadu. Pakalpojuma sniegšanai AS “Rankas piens” nodos nomā Gulbenes novada pašvaldības pamatlīdzekļus par kopēju summu 1 938,80 EUR ar nomas maksu 113,64 EUR (bez PVN) gadā.
 • Latvijas Sarkanajam Krustam” darbības nodrošināšanai no 01.08.2017. līdz 31.07.2018. bezatlīdzības lietošanā nodos telpas Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē.

Apstiprināta darba grupa Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei:

Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs, darba grupas vadītājs,

Dace Kurša – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, darba grupas sekretāre,

Anita Vaska – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, plānojuma kartogrāfe,

Guna Švika – Gulbenes novada domes izpilddirektore,

Aleksandrs Vasiļjevs – Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs,

Jānis Šmoteks – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumu saimniecības speciālists,

Aija Supe – Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra Gulbenes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante,

Gints Āboliņš  – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs,

Andris Vējiņš –  Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

 • Nodos publiskai apspriešanai Gulbenes novada teritorijas plānojuma otro redakciju un Vides pārskata projektu.
 • Slēgs deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbenes autobuss” par izglītojamo pārvadājumiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
 • No Lejas Evaņģēliski luteriskās draudzes līdz 2037.gada 31.jūlijam iznomās telpas Lejasciema vidusskolas mācību procesa organizēšanai.
 • Darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē izvirzīts Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš.
 • Tiks sagatavota un noteikta pieteikšanās kārtība Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem, pieteikšanās termiņš – 18.08.2017.
 • Noteikta maksa par kanalizācijas pakalpojumu Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā – 1,27 EUR/m3 ( bez pievienotās vērtības nodokļa).
 • Uz amata pienākumu pildīšanas laiku Gulbenes novada domes izpilddirektorei individuālā lietošanā nodota automašīna VW JETTA, valsts reģistrācijas numurs JU 3235, nosakot nobraukumu mēnesī 2600 km, gadā līdz 31200 km un degvielas patēriņu 6,5 litri uz 100 km vasaras periodā un 7,5 litri uz 100 km ziemas periodā. Mašīnas stāvvieta ārpus darba laika – Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads.
 • Piešķirs novada pašvaldības Atzinības rakstus – Vitai Medniecei, Zitai Grinbergai, Janai Solovjovai, Janai Kalniņai, Laimai Brašei.

 

Lēmumi par aizņēmumiem

No SIA “GULBENES ENERGO” iegādāsies nekustamo īpašumu. Nolemts ņemt aizņēmumu ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo īpašumu iegādei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā 54 450,00 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 56 000,00 EUR.

 

Nolikumi, noteikumi

Izdarīti grozījumi Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā saistībā ar izglītības programmu īstenošanu.

Izdos noteikumus ”Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensāciju piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

Izdos saistošos noteikumus par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības nolikumā.

Apstiprinātas izmaiņas Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.

 

Noma

 • Lejasciema pagastā iznomās telpas zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai.
 • Ābeļu ielā 2, Gulbenē, iznomās platību antenas izvietošanai datu pārraides tīkla uzturēšanai un elektrisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.
 • Siltumtrašu izbūvei pašvaldība uz 10 gadiem nodos nomā zemes vienības Lizuma pagastā SIA “EKO NRG”.
 • Nomniekam SIA “Gaujas Koks” atļauts nodot apakšnomā zemes vienību SIA “Diana”. Apakšnomas līgums saskaņojams Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskajā nodaļā.
 • Slēgs medību tiesību nomas līgumus ar SIA “A.G. Ezernieki”, mednieku klubu “Lāčupe”, biedrību “Rīgas mednieku biedrība” un Andi Žviriņu.
 • Atbilstoši iesniegumiem tiks izbeigti zemes nomas līgumi ar 2 personām, noslēgs zemes nomas līgumus ar 21 personu.

 

Atsavināšana, izsoles

Atsavinās vairākus Gulbenes novada domei piederošus autobusus, ieguldot SIA “Gulbenes autobuss” pamatkapitālā.

Nolemts palielināt SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālu, atsavinot un ieguldot pamatkapitālā pašvaldības īpašumu un 15 000,00 EUR.

Nodos atsavināšanai

 • Stradu pagasta “Stāķi 18”–17,
 • Lejasciema pagasta “Grabažskola” – 2,
 • Tirzas pagasta “Tirzmalas garāža 2” un “Dārziņi”.

Apstiprināta nomas tiesību izsoles kārtība nedzīvojamajām telpām Nr.6, Nr.7 un Nr.8  Lizuma “Klintīs” .

Rīkos pirmās izsoles īpašumiem:

 • “Rankas stacija” Rankas pagastā, sākumcena 5300 EUR,
 • “Blaumaņa iela 1” Gulbenē, sākumcena 5000 EUR,
 • “Zvaigžņu iela 16” Gulbenē, sākumcena 4100 EUR,
 • “Šķieneri 2” – 12 Stradu pagastā, sākumcena 2500 EUR.

Rīkos otro izsoli īpašumam “Margas 1” Stradu pagastā, sākumcena 2900 EUR.

Rīkos trešo izsoli īpašumam Viestura 29A – 2 Gulbenē, sākumcena - 855 EUR.

Apstiprināti izsoļu rezultāti īpašumiem, tiks slēgts pirkuma līgums:

 • “Pamati 1” Jaungulbenes pagastā,
 • “Gatves 5” – 8 Rankā,
 • Ozolu iela 1 – 1 Jaungulbenē,
 • “Šķieneri 7” – 3 Stradu pagastā,
 • “Šķieneri 7” – 17 Stradu pagastā,
 • “Šķieneri 7” – 6 Stradu pagastā.

Atbilstoši izsoļu rezultātiem apstiprināti pircēji nekustamajiem īpašumiem:

 • Ozolu iela 29 Gulbenē (2400 EUR),
 • “Apšāni” Beļavas pagastā (4700 EUR),
 • Dārza iela 3 – 4 Staros (1500 EUR).

Apstiprināta Lazdu iela 7A – 8 Gulbenē nosacītā cena – 7000 EUR, organizēs izsoli.

Atcelta “Šķieneri 1” – 2 Stradu pagastā atsavināšana.

 

Atbalsts iecerēm, projektiem

Atbalstīs Gulbenes novada domes dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā par zaļā ceļa izveidi Rīga – Pleskava (Greenway Riga – Pskov), garantējot līdz finansējumu 10% apmērā no projekta izmaksām.

Atbalstīs dalību Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasē Jauniešu nodarbinātības fondā ar projektu “Active youth”, garantēs līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta izmaksām 135 000 EUR.

 

Komisiju sastāvs

Veiktas izmaiņas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

No jauna apstiprināts komisiju sastāvs:

 • Apbalvošanas komisijai,
 • Autoceļu (ielu) fonda komisijai,
 • Iepirkuma komisijai,
 • Kultūras komisijai,
 • Licencēšanas komisija,
 • Medību koordinācijas komisijai,
 • Sabiedriskā transporta komisijai,
 • Tūrisma komisijai.

 

Zeme

Atbilstoši iesniegumiem, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu.

Izskatot SIA “Metrum” iesniegumu, apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajā īpašumā “Jaunzemi 2” Stāmerienas pagastā.