Drukāt

27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē izskatīti 56 darba kārtības jautājumi.

Apstiprināta darba grupa Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei:

Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs, darba grupas vadītājs,

Dace Kurša – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, darba grupas sekretāre,

Anita Vaska – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, plānojuma kartogrāfe,

Guna Švika – Gulbenes novada domes izpilddirektore,

Aleksandrs Vasiļjevs – Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs,

Jānis Šmoteks – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumu saimniecības speciālists,

Aija Supe – Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra Gulbenes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante,

Gints Āboliņš  – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs,

Andris Vējiņš –  Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

 

Lēmumi par aizņēmumiem

No SIA “GULBENES ENERGO” iegādāsies nekustamo īpašumu. Nolemts ņemt aizņēmumu ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo īpašumu iegādei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā 54 450,00 EUR.

Nolemts ņemt aizņēmumu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 56 000,00 EUR.

 

Nolikumi, noteikumi

Izdarīti grozījumi Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā saistībā ar izglītības programmu īstenošanu.

Izdos noteikumus ”Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensāciju piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.

Izdos saistošos noteikumus par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības nolikumā.

Apstiprinātas izmaiņas Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.

 

Noma

 

Atsavināšana, izsoles

Atsavinās vairākus Gulbenes novada domei piederošus autobusus, ieguldot SIA “Gulbenes autobuss” pamatkapitālā.

Nolemts palielināt SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālu, atsavinot un ieguldot pamatkapitālā pašvaldības īpašumu un 15 000,00 EUR.

Nodos atsavināšanai

Apstiprināta nomas tiesību izsoles kārtība nedzīvojamajām telpām Nr.6, Nr.7 un Nr.8  Lizuma “Klintīs” .

Rīkos pirmās izsoles īpašumiem:

Rīkos otro izsoli īpašumam “Margas 1” Stradu pagastā, sākumcena 2900 EUR.

Rīkos trešo izsoli īpašumam Viestura 29A – 2 Gulbenē, sākumcena - 855 EUR.

Apstiprināti izsoļu rezultāti īpašumiem, tiks slēgts pirkuma līgums:

Atbilstoši izsoļu rezultātiem apstiprināti pircēji nekustamajiem īpašumiem:

Apstiprināta Lazdu iela 7A – 8 Gulbenē nosacītā cena – 7000 EUR, organizēs izsoli.

Atcelta “Šķieneri 1” – 2 Stradu pagastā atsavināšana.

 

Atbalsts iecerēm, projektiem

Atbalstīs Gulbenes novada domes dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā par zaļā ceļa izveidi Rīga – Pleskava (Greenway Riga – Pskov), garantējot līdz finansējumu 10% apmērā no projekta izmaksām.

Atbalstīs dalību Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasē Jauniešu nodarbinātības fondā ar projektu “Active youth”, garantēs līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta izmaksām 135 000 EUR.

 

Komisiju sastāvs

Veiktas izmaiņas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

No jauna apstiprināts komisiju sastāvs:

 

Zeme

Atbilstoši iesniegumiem, pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu.

Izskatot SIA “Metrum” iesniegumu, apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajā īpašumā “Jaunzemi 2” Stāmerienas pagastā.