Gulbenes novada dome 2017.gada 27.jūlija sēdē pieņēma lēmumu “Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.10, 49.§.), kurā noteikts Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš līdz 2017.gada 18.augustam.

                Pieteikumus jāiesniedz Gulbenes novada domē, 206.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, līdz plkst.16.00.

                Pieteikuma veidlapa…

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgā novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas. Šī likuma 6.pantā noteikts, ka vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (7.pants, pirmā daļa).

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu (7.pants, otrā daļa).

Gulbenes novada vēlēšanu komisija tiek ievēlēta 7 vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā.

Gulbenes novada domes administrācija