2017.gada maija beigās Latvijas teritorijā projekta “Dabas skaitīšana” jeb “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana ar mērķi iegūt zinātniski pamatotu un detalizētu informāciju par dabas vērtībām Latvijā – gan valsts un pašvaldību, gan privātajās zemēs.

Projekta realizācijas gaitā tiks apsekota arī Gulbenes novada teritorija.

Aktualizētais Gulbenes novada teritorijas apsekošanas grafiks.

Plašāka informācija par projektu:  www.skaitamdabu.gov.lv.

Elīna Prikule,
projekta “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente