Līdz aizvadītās apkures sezonas beigām patērētāji par pagastu pārvalžu sniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu norēķinājās pēc iepriekšējos gados Gulbenes novada domes sēdē apstiprinātās maksas par apkuri. Atsevišķās pagastu pārvaldēs – Daukstu, Druvienas, Jaungulbenes - maksa par apkuri nav mainīta kopš Gulbenes novada izveides 2009.gadā, bet ražošanas un resursu izmaksas šo gadu laikā ir pieaugušas vairākkārt.

Tuvojoties 2017./2018.gada apkures sezonai, Gulbenes novada pašvaldības speciālisti, ņemot vērā mainīgos faktorus, aprēķinājuši siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus pa centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas vietām.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifā ir ietvertas tās izmaksas, kas attiecināmas uz siltuma ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam:

 • pamatlīdzekļu nolietojums;
 • darbinieku atalgojums;
 • iekārtu remonts un uzturēšana;
 • kurināmā materiāla izmaksas;
 • dabas resursu nodoklis;
 • elektroenerģijas izmaksas;
 • materiālu izmaksas.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi pagastu pārvaldēs ir atšķirīgi, kam par iemeslu ir vairāki faktori:

 • patēriņa apjoms;
 • apbūves blīvums ēkām, kas izmanto centralizēto siltumapgādi;
 • infrastruktūras lielums (siltumtrases garums u.c.);
 • veiktās investīcijas;
 • izmantotais kurināmais (šķelda, granulas, malka).

Veicot tarifa aprēķinus siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai pagastu pārvaldēs, secināts, ka atsevišķās pārvaldēs tarifs būtiski pieaugs.

apkures

Galvenie iemesli, kādēļ veikti jauni siltumenerģijas apgādes tarifu aprēķini:

 • valstī noteiktā minimālā alga no 256,12 eurogadā pieaugusi līdz 380 eiro 2017.gadā. Paredzams, ka 2018.gadā minimālā alga tiks palielināta par 50 euro, kas ir 13% palielinājums. Darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veido no 36% līdz pat 78% no kopējām siltumenerģijas ražošanas izmaksām;
 • līdz 2015./2016.gada apkures sezonas sākumam pašvaldība kurināmā materiāla sagatavošanas procesā iespēju robežās piesaistīja darbiniekus no Nodarbinātības valsts aģentūras algotu pagaidu sabiedrisko darbu projekta, kā rezultātā bija iespēja samazināt izmaksas, kas saistītas ar kurināmā materiāla sagatavošanu;
 • gada 1.augustā stājās spēkā jauni elektroenerģijas apgādes tarifi, kā dēļ būtiski pieaug (līdz pat 25%) maksa par pieslēguma jaudu, ko nodrošina A/S “Sadales tīkls”.

Lai samazinātu maksu par siltumapgādi, ir jāveic nepieciešamie pasākumi, kas saistīti ar īpašumu siltumnoturības uzlabošanu, novēršot siltuma zuduma avotus ēkā.

2016.gada 29.decembrī Gulbenes novada dome apstiprināja saistošos noteikums Nr.29 “Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākuma veikšanai”, kas nosaka atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.

Gulbenes novada pašvaldība strādā pie jautājuma par finansiāli izdevīgākās apkures sistēmas izveidi vai nomaiņu, kā arī izdevīgākā kurināmā veida izmantošanu Gulbenes novada pašvaldības katlu mājās un iestādēs ar lokālu apkures sistēmu.

Jautājums par izmaiņām apkures tarifos tiks izskatīts 24.augusta Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēdē. Sēdes sākums plkst.9:00.

Iedzīvotāji ar siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķiniem var iepazīties Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, 215.kabinetā pie Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomistes Daigas Krēsliņas.

Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa