23.08.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēde ir atklātas.

Darba kārtība

 1. Par īpašuma tiesību atjaunošanu.
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par biedrības “Sporta klubs “Lejasciems”” projekta atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 7. Par adresēm un nosaukumiem.
 8. Par zemes gabala lietošanas mērķi.
 9. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Stradu  pagasta īpašumā  “Aizupieši”.
 10. Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.
 11. Par platības precizēšanu.
 12. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
 13. Par apbūves tiesību piešķiršanu uz zemes gabala Skolas iela 5, Gulbene, kadastra numurs 5001 002 0077, daļu.
 14. Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas pārbūves realizāciju un aizņēmuma ņemšanu.
 15. Par Gulbenes Sarkanās pils piebūves Parka ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, nojaukšanu.
 16. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”” (protokols Nr.17, 29.§).
 17. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.
 18. Par Tūrisma komisijas sastāva palielināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 20. Par nekustamā īpašuma iegādi.
 21. Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”) atbalstīšanu.
 22. Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta idejas “Sadarbība un kompetences – uzņēmējdarbības attīstībai” (Cooperation and competencies – for local business development) atbalstīšanu.
 23. Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2015.-2017.gadam grozījumiem.
 24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 25. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

 26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

 27. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumu Nr.__ ” Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.