31.08.2017. Ābeļu ielā 2, Gulbenē, novada domes sēde. Sākums plkst. 9.00.

Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

9.00 Izpilddirektores informācija

1.Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3.Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4.Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5.Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6.Par īpašuma tiesību atjaunošanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

7.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

8.Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9.Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10.Par biedrības “Sporta klubs “Lejasciems”” projekta atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11.Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12.Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13.Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14.Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Stradu  pagasta īpašumā  “Aizupieši”.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15.Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu dzīvojamajai mājai “Aduliena 1”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16.Par platības precizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17.Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18.Par apbūves tiesību piešķiršanu uz zemes gabala Skolas iela 5, Gulbene, kadastra numurs 5001 002 0077, daļu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par Gulbenes pilsētas Nākotnes ielas pārbūves realizāciju un aizņēmuma ņemšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

20.Par Gulbenes Sarkanās pils piebūves Parka ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, nojaukšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu Gulbenes novada sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Gulbenes nami”” (protokols Nr.17, 29.§).

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22.Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23.Par Tūrisma komisijas sastāva palielināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24.Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25.Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26.Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”) atbalstīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27.Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta idejas “Sadarbība un kompetences – uzņēmējdarbības attīstībai” (Cooperation and competencies – for local business development) atbalstīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28.Par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam investīciju plāna 2015.-2017.gadam grozījumiem.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29.Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30.Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31.Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32.Par Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumu Nr.9 ”Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

33.Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34.Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos.

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35.Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes Mūzikas skolas sagatavošanas klasē.

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36.Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.

ZIŅO: M.Bogdans– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

37.Par likvidētas komercsabiedrības zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes labiekārtošanas iestādes maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 36.§).

ZIŅO: M.Bogdans– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

39.Par mirušas fiziskas personas īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda izslēgšanu no uzskaites.

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40.Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”.

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41.Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas jumta seguma atjaunošana”.

ZIŅO: A.Vējiņš– Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42.Par Atzinības raksta piešķiršanu.

ZIŅO: A.Vējiņš– novada domes priekšsēdētājs

43.Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

ZIŅO: A.Vējiņš– novada domes priekšsēdētājs

44.Par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā.

ZIŅO: M.Bogdans– novada domes priekšsēdētāja vietnieks

45.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

46.Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

47.Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

48.Par pārstāvi biedrībā „Gulbenes buki”.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

49.Par grozījuma izdarīšanu Gulbenes sākumskolas nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

50.Par Gulbenes sporta centra nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

51.Par Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

52.Par Gulbenes novada domes pilnvarojumu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

53.Par Gulbenes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

54.Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: M.Bogdans– Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

55.Par aizņēmuma ņemšanu līdzfinansējuma nodrošināšanai Gulbenes novada pašvaldības teritorijā dabas stihijas radīto postījumu novēršanai.

ZIŅO: D.Krēsliņa – Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas  finanšu ekonomiste

56.Par amatu savienošanas atļauju.

ZIŅO: I.Bindre – Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas  vecākā juriste

57.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss” (protokols Nr.10, 20.§).

ZIŅO: Z.Skopāns – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas  vadītājs

58.Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu, ieguldot SIA “Gulbenes autobuss” pamatkapitālā” (protokols Nr.10, 21.§).

ZIŅO: Z.Skopāns – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas  vadītājs

59.Par Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes un akciju sabiedrības “Rankas piens” sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā.

ZIŅO: J.Šmoteks – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas  ūdens un atkritumsaimniecības speciālists