AttēlsPamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par izveidojušos situāciju starp Gulbenes novada domi un bijušo darbinieci E.Siļķēnu, pašvaldība informē,

ka Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante kultūras jomā E.Siļķēna 2017.gada 6.septembrī iesniedza Gulbenes novada domē iesniegumu ”Par darba attiecību izbeigšanu”, uzsakot noslēgto darba līgumu pēc Darba likuma 100.panta piektās daļas un lūdzot izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2017.gada 29.septembri. Iesniedzēja uzteikumu pamatojusi ar vispārējām norādēm uz to, ka Gulbenes novada domes priekšsēdētājs ignorē, neievēro likumā minētās tikumības un taisnprātības normas, radot neiespējamu darba vides atmosfēru, taču nav minējusi konkrētus apstākļus, kas Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē ir uzskatāmi par svarīgu iemeslu, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības. 2017.gada 7.septembrī no E.Siļķēnas tika saņemts paplašināts iepriekšējā iesnieguma  skaidrojums, kurā viņa plašāk skaidro savu uzteikuma pamatojumu un iesnieguma beigās lūdz pārtraukt darba tiesiskās attiecības pēc Darba likuma 100.panta piektās daļas.

            Uzteikums pēc Darba likuma 100.panta piektās daļas ir darba līguma izbeigšana tikai un vienīgi uz darbinieka iniciatīvas uz darba devēju apsūdzošu iemeslu pamata, kur darbinieks deklarējis savu nepārprotamu nevēlēšanos turpināt darba tiesiskās attiecības ar šo darba devēju. Tādējādi uzteikuma pamatojuma esamība, ja vien tas nav saistīts ar Darba likuma 29.pantā noteikto atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu, jāpierāda darbiniekam (sk. Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 20.janvāra spriedumu lietā Nr.SKC-1793/2015 (C17078813) 16.punktu).

            Gulbenes novada domes ieskatā uzteikumā minētie apstākļi nav pamatoti. Līdz ar to nepastāv svarīgs iemesls Darba likuma 100.panta piektās daļas izpratnē, kas tikumības un taisnprātības apsvērumu dēļ darbiniecei neļāva turpināt darba tiesiskās attiecības.

Informē Vita Kravale,
Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja