gerb20.09.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai”.

2. 2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.

3. 3. Par izmaiņām komisiju sastāvā.

4. 4. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.

5. 5. Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.