gerb20.09.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
2. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par platību precizēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
7. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
9. Par izmaiņām Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes darba grupu sastāvā.
10. Par grozījumiem Gulbenes novada domes Tūrisma komisijas nolikumā.
11. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
12. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”.
13. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Come as you are” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbība.
14. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
15. Par servitūta ceļa noteikšanu.
16. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
17. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Dārza pērles”.
18. Par Gulbenes Labiekārtošanas iestādes nolikuma apstiprināšanu.
19. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
20. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
22. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
23. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
25. Par adresēm un nosaukumiem.