gerb21.09.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetā” izdošanu
2. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam
3. Par Līgas Mūrnieces iesnieguma izskatīšanu
4. Par prasības izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
5. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
6. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu
7. Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā
8. Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
9. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu
10. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Dārza pērles”
11. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”
12. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Come as you are” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbība”
13. Par Jāņa Biezā atbrīvošanu no Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītāja amata
14. Par amatu savienošanas atļauju