Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 28.09.2017. domes sēdes projektu. Gulbenes novada domes sēde notiek Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti

Pielikums saistošo noteikumu Nr.11 projektam

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību”” izdošanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par Līgas Mūrnieces iesnieguma izskatīšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai”.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

9. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

10. Par izmaiņām komisiju sastāvā
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

11. Par balvas “Gulbenes novada GODS” piešķiršanu.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

12. Par Ineses Sockas atbrīvošanu no Stāmerienas pamatskolas direktores amata.
ZIŅO: G.Švika – novada domes izpilddirektore

13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par platību precizēšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par izmaiņām Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes darba grupu sastāvā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par grozījumiem Gulbenes novada domes Tūrisma komisijas nolikumā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Come as you are” programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par ceļa servitūta noteikšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij bez atlīdzības.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par dalību Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Dārza pērles”.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par Gulbenes Labiekārtošanas iestādes nolikuma apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

32. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

36. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37. Par adresēm un nosaukumiem.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” izdošanu
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un metodiķiem no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par prasības izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par grozījumiem un papildinājumiem maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par Jāņa Biezā atbrīvošanu no Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

46. Par amatu savienošanas atļauju.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

47. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.
ZIŅO: V.Kravale - novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja

48. Par grozījumiem Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikumā.
ZIŅO: I.Bindre – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste

49.Par grozījumiem Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā.
ZIŅO: I.Bindre – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste

50. Par grozījumiem Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikumā.
ZIŅO: I.Bindre – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste

51. Par grozījumiem Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikumā.
ZIŅO: I.Bindre – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste

52. Par nekustamā īpašuma iznomāšanu ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
ZIŅO: S.Sīmanis – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

53. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla nomaiņa Ozolkalna kultūras un sporta centrā „Zīļuks””.
ZIŅO: D.Krēsliņa – novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste
54.Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi

Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
ZIŅO: I.Bindre – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā juriste

55. Par Valsts ieņēmumu dienesta iesnieguma izskatīšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

56.Par sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Republikas Ošmjani rajonu.
ZIŅO: V.Kravale – novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja