• 28.09.2017. domes sēdē pieņemti lēmumi saistībā ar pašvaldības atbalstu dzīvokļu jautājumu risināšanā – iedzīvotāju reģistrēšana / izslēgšana no dzīvokļu jautājumu risināšana reģistra, dzīvojamās telpas izīrēšana, īres līgumu pagarināšana, remonta izdevumu ieskaitīšana īres maksā.
 • Izskatot iesniegumus, lemts par platību precizēšanu, nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, par adresēm un nosaukumiem.
 • Pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu / atsavināšanas atcelšanu, izsoļu rīkošanu, par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli, par zemes nomas līguma izbeigšanu / slēgšanu, zemes gabalu iznomāšanu, par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.
 • Nolemts slēgt līgumu ar personu par stipendijas piešķiršanu 300,00 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas katru mēnesi 4 gadu garumā studijām 2.līmeņa studiju programmā “Medicīna” Rīgas Stradiņa universitātē un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Rezidentūra medicīnā” ģimenes ārsta specialitātes apgūšanai Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē.
 • Nolemts piešķirt balvu “Gulbenes novada GODS” māksliniekam Ivaram Drullem, to pasniegs 18.11.2017.
 • Edītei Kanaviņai atļauts savienot Gulbenes 2.vidusskolas direktores amatu un Gulbenes novada domes deputāta amatu ar Valsts izglītības satura centra eksperta amatu līdz 2019.gada 19.augustam.

Maksas pakalpojumi

 • Pieņemti grozījumi maksas pakalpojumos komunālās saimniecības jomā – Beļavas pagasta pārvaldē, Daukstu pagasta pārvaldē, Druvienas pagasta pārvaldē, Lejasciema pagasta pārvaldē, Galgauskas pagasta pārvaldē.
 • Apstiprināts SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrādis.

Atbalsts projektiem, iecerēm

Atbalstīta Gulbenes novada domes dalība

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā „Strukturētā dialoga vietējo dialogu nodrošināšana" ar projektu „Here comes the sun”, garantējot nepieciešamo priekšfinansējumu;
 • “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā ar projektu „Come as you are” ar mērķi uzņemt 2 Eiropas brīvprātīgos jauniešus Gulbenes novadā, garantējot nepieciešamo priekšfinansējumu;
 • Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Dārza pērles”, garantējot līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām un papildus finansējumu būvprojekta realizēšanai.

Iestādes

Apstiprināts jauns Gulbenes Labiekārtošanas iestādes nolikums.

Veikti grozījumi

Beļavas pagasta pārvaldes nolikumā,

Lejasciema pagasta pārvaldes nolikumā,

Lizuma pagasta pārvaldes nolikumā,

Rankas pagasta pārvaldes nolikumā,

Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikumā.

No Stāmerienas pamatskolas direktores amata atbrīvota Inese Socka. No 02.10.2017. Stāmerienas direktores amata pienākumus pildīs Kristīne Slica.

No Galgauskas pagasta pārvaldes vadītāja amata atbrīvots Jānis Biezais. No 02.10.2017. Galgauskas pagasta pārvaldes amata pienākumus pildīs Jānis Kupcis.

 

Komisijas, darba grupas

No darba Apbalvošanas komisijā, Kultūras komisijā un Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijā atbrīvota Edīte Siļķēna; Kultūras komisijā ievēlēts Egons Kliesmets, Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijā ievēlēta Dārta Dīvāne.

Turpmāk Tūrisma komisijā strādās 11 cilvēki (iepriekš – 9).

Apstiprinātas Gulbenes novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam izstrādes darba grupas.

Sabiedrības attīstības darba grupa šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs: Arnis Šķēls – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs

Darba grupas locekļi:

Lauris Šķenders – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists;

Ilze Vanaga – biedrības “Dēms” pārstāve;

Edīte Kanaviņa – Gulbenes 2. vidusskolas direktore;

Jānis Antaņevičs – Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs;

Vilnis Lapiņš – Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs;

Gunta Kalmane – Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ekonomikas un labklājības attīstības darba grupa šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja: Lienīte Reinsone – Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

Darba grupas locekļi:

                Liena Kazāka – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja;

                Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;

                Māris Jansons – Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs;

Raitis Melderis – SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs;

                Normunds Audzišs  – SIA “Dimdiņi” valdes loceklis;

                Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada iedzīvotājs;

Iveta Kovtuņenko – Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore

Kultūrtelpas un dzīvesvides attīstības darba grupa šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja: Antra Sprudzāne – Gulbenes novada bibliotēkas direktore;

Darba grupas locekļi:

Anita Vaska – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja;

Ziedonis Lazdiņš – Gulbenes sporta centra direktors;

Laima Šmite-Ūdre – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste;

Voldemārs Mezītis – Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris, Gulbenes 2. vidusskolas skolotājs;

Ainārs Brezinskis – Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs.

Saistošie noteikumi

 • Pieņemti redakcionāli grozījumi saistošajos noteikumos „Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību” – pabalsts ārkārtas situācijā aizstāts ar pabalsts krīzes situācijā.
 • Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada budžetu.

Izglītības joma

 • Pieņemti lēmumi par mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai.
 • Veikti grozījumi noteikumos par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās.

Pēc Gulbenes novada domes sēžu protokolu sagatavošanas publicēšanai
ar izvērstu informāciju par pieņemtajiem lēmumiem
var iepazīties sadaļā Dokumenti --> Domes sēdes.