18.10.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – autobusa BMC 215 SCB atsavināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
6. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
7. Par nedzīvojamo telpu nomu.
8. Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
9. Par projekta „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” finansējuma nodrošināšanu.
10. Par “Gulbenes novada teritorijas plānojuma” otrās redakcijas un vides pārskata projekta pilnveidošanu un trešās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
11. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumos Nr. 9 “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā.
12. Par SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku saskaņojumu darījuma veikšanai.
13. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
14. Par lēmuma par īpašuma tiesību atjaunošanu precizēta grafiskā pielikuma apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.