19.10.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
2. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”
3. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumu Nr.__ “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu
4. Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā
5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
6. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā
7. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu
8. Par projekta „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” finansējuma nodrošināšanu
9. Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu
10. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
11. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu
12. Par grozījumu veikšanu 2017.gada 1.marta Deleģēšanas līgumā Nr. GND/9.13/17/136
13. Par SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku saskaņojumu darījuma veikšanai