gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš apstiprinājis 26.10.2017. Gulbenes novada domes sēdes darba kārtību. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē; sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti

Darba kārtības projekts

1.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
ZIŅO: M.Bogdans – novada domes priekšsēdētāja vietnieks

2. Par grozījumu veikšanu 2017.gada 1.marta Deleģēšanas līgumā Nr. GND/9.13/17/136.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

3. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra sēdes lēmuma atcelšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

7. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

8. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

9. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – autobusa BMC 215 SCB atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes gabalu iznomāšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nedzīvojamo telpu nomu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

18. Par projekta „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” finansējuma nodrošināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

19. Par “Gulbenes novada teritorijas plānojuma” otrās redakcijas un vides pārskata projekta pilnveidošanu un trešās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumos Nr. 9 “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku saskaņojumu darījuma veikšanai.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

23. Par robežu shēmas apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu un īpašumu atkātotu novērtēšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumu Nr.11 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par vēlētāju parakstu apliecināšanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par Atzinības rakstu un Goda diplomu piešķiršanu.
ZIŅO: A.Vējiņš – Apbalvošanas komisijas priekšsēdētājs

35. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sastāvā.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

36. Par pārstāvi biedrībā “Gulbenes buki”.
ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
ZIŅO: G.Ciglis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

38. Par Gulbenes novada domes Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.
ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs