gerbbmpGulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 31.10.2017. Gulbenes novada domes sēdes darba kārtību. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē; sākums plkst. 16.00. Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu un maksas noteikšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā.
ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas jurists, L.Reinsone – Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par nekustamā īpašuma iegādi” (protokols Nr.12, 25.§).
ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

3. Par aizņēmuma ņemšanu nekustamā īpašuma „Šķieneru apbūve”, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, iegādei.
ZIŅO: L.Reinsone – Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja