31.10.2017. Gulbenes novada domes sēdē, izskatot jautājumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu un maksas noteikšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā, nolemts:

1. NOTEIKT, ka līdz 2018.gada 31.martam Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema teritorijā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde – Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde.

2. Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas teritorijā fiziskām un juridiskām personām sniedz pakalpojumus ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, pakalpojumus ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu savākšanu centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos, izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās.

3. NOTEIKT maksu par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā:

3.1. maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,05 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).
3.2. maksa par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,14 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

4. Noteiktā maksa par ūdensapgādes pakalpojumiem un maksa par kanalizācijas pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.

5. ATZĪT par spēku zaudējušu 2017.gada 27.aprīļa Gulbenes novada domes lēmumu “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā” (protokols Nr.5, 21.§).

6. ATZĪT par spēku zaudējušu 2015.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes lēmuma “Par Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu” (protokols Nr.24, 53.§) 2.punktu.

7. NOTEIKT, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.