22.11.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

 1. Par Satiksmes ministrijas iesnieguma izskatīšanu.
 2. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 3. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 4. Par piedalīšanos izsolē un nekustamā īpašuma iegādi.
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un līguma par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 7. Par nekustamā īpašuma iegādi.
 8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
 9. Par adresēm un nosaukumiem.
 10. Par nekustamā īpašuma „Krastmalas – Liepkalni” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 11. Par nedzīvojamo telpu nomu.
 12. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.
 13. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 14. Par grozījumiem Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.
 15. Par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu.
 16. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 17. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 19. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lizuma pagasta īpašumā „Robežnieki ”.
 20. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra noteikumu Nr.___ „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs” apstiprināšanu.
 21. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”(prot. Nr.14.25.§).
 22. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 23. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 24. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 25. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pārjaunošanu.