29.11.2017. Gulbenes novada domes sēde Ābeļu  ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Izskatāmo saistošo noteikumu projekts.

Darba kārtības projekts

9.00 Izpilddirektores informācija

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par grozījumiem Gulbenes novada konkursa “Gada skolotājs” nolikumā.

ZIŅO: A.Savickis- Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

8. Par pilnvarojumu saskaņot Gulbenes novada domes dibināto izglītības iestāžu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību.

ZIŅO: A.Savickis- Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

9. Par Satiksmes ministrijas iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par piedalīšanos izsolē un nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par zemes nomas līguma izbeigšanu un līguma par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā noslēgšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

15. Par nekustamā īpašuma iegādi.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

18. Par nekustamā īpašuma „Krastmalas – Liepkalni” pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Beļavas pagastā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā “Ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

22. Par grozījumiem Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par zemes robežu shēmu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lizuma pagasta īpašumā „Robežnieki ”.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra noteikumu Nr.14 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas aprēķināšanas metodika Gulbenes novada pagastu pārvaldēs” apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”(prot. Nr.14, 25.§).

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par projekta „Meliorācijas sistēmas atjaunošana Stradu pagastā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”” pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības atbalstītajā apakšpasākumā „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pārjaunošanu.

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

34. Par akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: G.Ciglis - Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

35. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikā.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.13 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" pakalpojumu cenrādis” izdošanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

37. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā „Tirza”” (protokols Nr.5, 23.§).

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

38. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada domes un pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 33.§).

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

39. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

40. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Nākotnes ielas Gulbenē pārbūve”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

41. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par vēlētāju parakstu apliecināšanu”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

42. Par likvidētas komercsabiedrības nedzīvojamo telpu un zemes nomas maksas parāda izslēgšanu no uzskaites.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

44. Par amatu savienošanas atļauju.

ZIŅO: A.Vējiņš – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

45. Par Atzinības raksta piešķiršanu.

ZIŅO: A.Vējiņš – novada domes priekšsēdētājs

46. Par dzīvokļa nodošanu nomā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs